Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 430-65/2011 Ob-4610/11 , Stran 2177
Št. 430-65/2011 Ob-4610/11
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 41/07) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 65/07) objavlja Občina Litija
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Litija
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/89-63-420, telefaks 01/89-63-460, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot javne službe na območju Občine Litija, ki obsega naslednje storitve: – ugotavljanje upravičenosti do storitve, priprava in sklenitev dogovora, vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, – neposredno socialno oskrbo na domu upravičenca v obliki gospodinjske pomoči, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija in 48. in 49. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). 4. Obseg razpisane storitve: storitev bo koncesionar izvajal 8 ur dnevno, pet dni v tednu, razen izjem v primeru neposredne socialne oskrbe, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in traja do štiri ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10). 5. Predvideni začetek izvajanja storitev in čas trajanja podelitve koncesije: izbrani koncesionar bo pričel z izvajanjem storitve predvidoma 1. 1. 2012. Koncedent bo z izbranim koncesionarjem sklenil pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije in pod pogojem, da predlagano ceno storitve, ki je predmet tega razpisa, potrdi Občinski svet Občine Litija. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 10 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja brez javnega razpisa največ še za čas, za katerega je bila sklenjena. 6. Krajevno območje podelitve koncesije: razpisuje se za območje celotne Občine Litija. 7. Število koncesij: koncesija se podeli enemu koncesionarju. 8. Uporabniki storitev: so upravičenci, ki so navedeni v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izvajalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva predpise s področja socialnega varstva. Povprečno število oskrbovancev v letu 2011 je 41/ mesec. 9. Viri financiranja storitve: občinski proračun v skladu s pogoji in postopki določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 114/06 – ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10 – ZUPJS, 3/11), uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja. 10. Cene storitve, način in roki plačila za opravljene storitve: ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09). Ponudnik pri pripravi cene storitve neposredne socialne oskrbe – drugi del storitve za uporabnika upošteva 50% subvencijo občine. Način in rok plačila za opravljene storitve se določita s koncesijsko pogodbo. 11. Delovna razmerja zaposlenih: se urejajo v skladu z kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. Koncesionar je v skladu s 27. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija z dnem začetka izvajanja koncesije dolžan od sedanjega izvajalca javne službe – Centra za socialno delo Litija prevzeti in zaposliti vse zaposlene delavce – socialne oskrbovalce/oskrbovalke na domu, ki so delo neposredne socialne oskrbe na domu opravljali do izbire koncesionarja in ki soglašajo, da se bodo pri koncesionarju tudi zaposlili. 12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitve: izhajajo iz Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija, ter so navedeni v razpisni dokumentaciji 13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika so: – predlagana cena storitve – do 35 točk, – kvaliteta predloženega programa dela z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov – do 15 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave od območja, za katero bo podeljena koncesija – do 20 točk, – druge morebitne ugodnosti in storitve, ki jih koncesionar nudi uporabnikom odločajo v primeru, ko dva ponudnika dosežeta enako število točk. Natančnejša obrazložitev kriterijev in meril ter način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višjo število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. Ponudniki pri pripravi prijave upoštevajo predpise, ki so veljali na dan objave javnega razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku javnega razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. Koncedent si pridržuje pravico, da zaradi nesprejemljive ponudbe oziroma predlaganih previsokih cen storitev, ne podeli koncesije, ki je predmet javnega razpisa. 14. Rok in način prijave na javni razpis: ponudniki oddajo ponudbo na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene morajo biti zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pridobijo na spletni strani Občine Litija – www.litija.si ali na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 52. Občina Litija lahko v času razpisnega roka ponudniku na njegovo pisno zahtevo razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Koncesija pomoč družini na domu«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe na javni razpis je 11. 10. 2011. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je na dan roka do 9. ure oddana osebno v tajništvu Občine Litija, soba 44/II. nadstropje ali če je do vključno z dnem 10. 10. 2011 (velja datum poštnega žiga) oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »dopolnitev ___ (zaporedna številka dopolnitve) ponudbe na javni razpis Koncesija pomoč družini na domu«. Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel: – nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb glede na besedilo javnega razpisa, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile podane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane pogoje za podelitev koncesije. 15. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru: odpiranje ponudb bo izvedla komisija za koncesije dne 11. 10. 2011, ob 11. uri, v mali sejni sobi Občine Litija v II. nadstropju. Odpiranju ponudb lahko prisostvuje vsak ponudnik, ki je oddal ponudbo na javni razpis. Predstavnik ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je oddal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve, ki je predmet koncesije ter je popolna, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja. Komisija za koncesije bo v roku 10 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega stavka, opravila pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije. 16. Organ, ki bo odločil o koncesiji in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: po obravnavi cen storitev ponudnikov, ki so predmet javnega razpisa, na Občinskem svetu Občine Litija, bo na predlog komisije za koncesije koncesijo izbranemu koncesionarju podelila občinska uprava z odločbo. Koncesijsko pogodbo pa bo izbrani koncesionar podpisal z županom Občine Litija kot predstojnikom koncedenta. 17. Pojasnila oziroma dodatne informacije o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti na naslov: obcina.litija@litija.si ali po faksu 01/89-63-460.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti