Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 53 Ob-4608/11 , Stran 2176
Št. 53 Ob-4608/11
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja Občine Šmartno ob Paki objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: a) stanovanje, ki se nahaja na v 4. etaži v večstanovanjski stavbi, na naslovu Šmartno ob Paki 37, 3327 Šmartno ob Paki, v uporabni površini 75,79 m², skupaj s podstrešjem pa 154,32 m². Identifikator stavbe je 525. Stanovanje je prosto. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 35.400,00 EUR brez DDV. Vzpostavitev etažne lastnine si izbrani ponudnik uredi sam. b) – parc. št. 607/1, k.o. Gorenje, travnik 1909 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1). – parc. št. 608/1, k.o. Gorenje, travnik 626 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1). – parc. št. 613/15, k.o. Gorenje, travnik 64 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1). – parc. št. 613/16, k.o. Gorenje, travnik 776 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1). Nepremičnine s parcelnimi številkami 607/1, 608/1, 613/15 in 613/16, vse k.o. Gorenje se prodajajo skupaj v celoti in po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 121.000 EUR brez DDV. V naravi se nepremičnine nahajajo v Gorenju, ob cesti pri tovarni Gorenje Keramika. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Po predhodnem dogovoru je možen ogled nepremičnine. 2. Pogoji sodelovanja Obvezno je potrebno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti posamezne nepremičnine po izhodiščni ceni brez DDV, na račun Občine Šmartno ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: 1. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS), 2. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; 3. dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 3. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin (navedba nepremičnine!) – Ne odpiraj!«, najkasneje do 10. 10. 2011, do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani župana občine pooblaščena komisija. 5. Odpiranje ponudb bo dne 10. 10. 2011 ob 10.30, v prostorih občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72. Odpiranje ponudb je javno. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. 7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Šmartno ob Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo, najkasneje v roku 8 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku 8 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki, pri Dragu Kovaču, tel. 03/898-49-52.
Občina Šmartno ob Paki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti