Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 331-0001/2011-1 Ob-4606/11 , Stran 2174
Št. 331-0001/2011-1 Ob-4606/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju: pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa: Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011 v Občini Gornji Petrovci po shemi državnih pomoči v kmetijstvu: (1) skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, spremembo Uredbe (ES) št. 70/2001, za naslednje ukrepe: – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (ukrep 1), – pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2), – pomoč za arondacijo (ukrep 3), – pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (ukrep 4), – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5), (2) skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006, za naslednje ukrepe: – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost (ukrep 6), – promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7), – izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8). II. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu pravilnika: – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu pravilnika: – fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu pravilnika: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu pravilnika: – pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu pravilnika: – fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu pravilnika: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu pravilnika: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine, – pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. (8) Za ukrep 8, opredeljen v 20. členu pravilnika: – pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. III. Nadzor in sankcije Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe v letu 2011 znaša skupaj 30.000,00 EUR. Občina povrne vlagatelju le neto znesek od upravičenih stroškov, torej brez DDV-ja. Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2011 in do 25. 11. 2011. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: (1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (ukrep 1) – Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. – Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložb na območju z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih. – Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1.1 posodabljanje kmetij, 1.2 urejanje pašnikov, 1.3 urejanje kmetijskih zemljišč. 1.1. Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij za kmetijski namen, – stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala. Pogoji za pridobitev: – ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. 1.2. Urejanje pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika, – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev: – načrt postavitve pašnika katerega izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. 1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški: – stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (v kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški za apnenje vključeni), – najmanjša površina za katero se lahko dodeli pomoč je 0,50 ha. Pogoji za pridobitev: – ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del za katere se uveljavlja pomoč, – obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci s priloženo kopijo zadnje analize tal, – kopija D obrazca iz subvencij – Prijava površin in kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2011, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 16.000,00 EUR, od tega za Posodabljanje kmetij 4.000,00 EUR, za Urejanje pašnikov 4.000,00 EUR in za Urejanje kmetijskih površin 8.000,00 EUR. (2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2) Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov škodljivcev. – Upravičeni stroški: – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni. – Bruto intenzivnost pomoči: – Višina sofinanciranja občine je 25% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni. – Pogoji za pridobitev: – veljavna zavarovalna polica. Razpoložljiva sredstva: 3.500,00 EUR. (3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin. – Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč. – Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda. – Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena: – dokazila o izvedbi arondacije, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 1.500,00 EUR. (4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (4) Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu. – Upravičeni stroški: – stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti, – stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo, – stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke, – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. – Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. – Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena: – dokazila o izvedbi storitve, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR. (5) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (ukrep 5) Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva. – V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, 1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 1.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 1.4 za publikacije, kataloge, spletišča. – Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini. – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh, pod pogojem, da te publikacije predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. – Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. – Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR. (6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost (ukrep 6) Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih. – Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. – Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov. – Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti, – v kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči, – dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR. (7) Promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7) Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. – Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). – Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov. – Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR. (8) Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov. – Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov. – Pogoji za pridobitev sredstev: – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, – dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine. Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR. V. Vsebina vloge Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis za dodelitev državnih pomoči in pomoči de minimis, za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2011«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Gornji Petrovci http://www.gornji-petrovci.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Gornji Petrovci – občinska uprava, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti. VI. Obravnavanje vlog Vloge bodo obravnavali člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog. Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan. VII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo Občine Gornji Petrovci za leto 2011« od začetka razpisa do vključno 25. novembra 2011. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu Občine Gornji Petrovci. VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno. IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan, na tel.02/556-90-00 (tajništvo Občine Gornji Petrovci) oziroma 02/556-90-06 (Biserka Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji Petrovci.
Občina Gornji Petrovci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti