Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 430-15/2011-2 Ob-4603/11 , Stran 2173
Št. 430-15/2011-2 Ob-4603/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS ter 7. člena Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 112/08) Občina Log - Dragomer objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici. II. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer. III. Vrsta in opis storitve Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno obdobje. Začetek koncesije je 1. 1. 2012. V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: Javno službo pomoči družini na domu na območju Občine Log - Dragomer lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe, – da ima izdelan podroben program dela za izvajanje javne službe, – da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje javne službe, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji. Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik: v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel izvajalko neposredne oskrbe, ki je že zaposlena pri dosedanjem izvajalcu te storitve v Občini Log - Dragomer, Centru za socialno delo Vrhnika. VI. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje Občine Log - Dragomer. VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Log - Dragomer, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83, 114/06 – ZUTPG, 122/07 – Odl. US, 61/10 ZSVarPre), ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. VIII. Način financiranja storitev, ki je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev. IX. Merila za izbiro ponudnika Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – cena storitve na efektivno uro – do 60 točk, – ponudba drugih storitev socialnega servisa: Prinašanje kosila na dom v soboto, nedeljo in ob praznikih – do 5 točk, – reference ponudnika – do 5 točk. X. Rok za prijavo na javni razpis Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik mora ponudbo posredovati do dne 17. 10. 2011, do 12. ure. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. XI. Čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 19. 10. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5. Odpiranje ponudb bo javno, na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, predstavnik prijavitelja – ponudnika se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom. Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije. XII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Log - Dragomer. XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta ter na spletni strani občine, www.log-dragomer.si. Pristojna za dajanje dodatnih informacij: Jolanda Fon, univ. dipl. prav., višja svetovalka za splošne zadeve, tel. 01/750-77-03.
Občina Log - Dragomer

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti