Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 4305-2/2011 Ob-4592/11 , Stran 2171
Št. 4305-2/2011 Ob-4592/11
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje na podlagi: 106.f. do 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06, 43/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju in ki se bodo pričeli oziroma izvajali v času od septembra do decembra leta 2011 in zaključili najkasneje do 1. maja 2012. Razpisana sredstva: višina razpisanih sredstev znaša 35.000,00 evrov. Na podlagi meril in pogojev objavljenih v razpisu bo MOC sofinancirala prireditve, projekte oziroma dogodke posameznih prijaviteljev do največ 50% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 7.500 EUR bruto. Objava in zaključek javnega razpisa: javni razpis, ki je objavljen na spletnem portalu Mestne občine Celje in Uradnem listu RS je odprt od datuma objave v Uradnem listu RS do vključno 15. novembra 2011. Informacije o razpisu: kabinet župana (Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje) pri Andrijani Mančič, tel. 03/426-56-30 oziroma na elektronski naslov: andrijana.mancic@celje.si. II. Predmet razpisa (1) Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju ter se bodo pričeli oziroma izvajali v času od septembra do decembra leta 2011 in zaključili najkasneje do 1. maja 2012. (2) Med prireditve, projekte in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav in drugih dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine. (3) Do sofinanciranja so upravičeni: – prireditve in večji projekti, za katere MOC zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna MOC ter dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu, spodbujajo mednarodno povezovanje in prispevajo k večji prepoznavnosti mesta in institucij; – prireditve in dogodki, ki jih prijavitelji organizirajo na območju MOC ali pa z gostovanjem v drugih delih države oziroma v tujini opazno prispevajo k promociji Celja; – gostovanja priznanih skupin in posameznikov iz drugih delov države ali tujine na območju MOC; – projekti, prireditve in dogodki, ki prispevajo h krepitvi in širjenju povezovanja s partnerskimi, pobratenimi, prijateljskimi in ostalimi mesti doma in v tujini; – prireditve, projekti in dogodki, za katere se MOC na podlagi uresničevanja njenih javnih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj. (4) Razpis ni namenjen samo podpori s finančnimi sredstvi, ampak tudi pomoči v obliki promocijskih materialov, protokolarnih daril ipd. (5) Izjemoma so lahko predmet sofinanciranja tudi programi, prireditve in dogodki prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega člena, če se prireditev odvija na območju MOC oziroma , če so v postopku izbire ocenjeni kot programi, prireditve oziroma dogodki posebnega pomena za MOC. Izvajalci morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve, projekta in dogodka. Prireditve, projekti in dogodki, ki so predlagani za sofinanciranje, morajo imeti jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov financiranja. III. Upravičenci in pogoji za kandidiranje III/1. Upravičenci (1) Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, projektov ali dogodkov imajo: – društva, ki imajo sedež na območju MOC in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih; – samostojne fizične (s.p.) in pravne osebe s sedežem v MOC; – avtorske skupine in samostojni kulturni delavci s stalnim bivališčem na območju MOC. (2) Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov MOC. III/2. Pogoji za sodelovanje na razpisu (1) Prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (2) Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim pogojem: – morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali prireditev, ki bo izvedena izven MOC; – morajo biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev; – morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – morajo imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj; – morajo predstavljati mesto oziroma dogodke v njem; – morajo prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev; – morajo predstavljati tuje mesto oziroma njihovo ustvarjanje; – se bodo pričeli oziroma izvajali v času od septembra do decembra leta 2011 in zaključili najkasneje do 1. maja 2012. (3) Na vseh promocijskih materialih prireditve, projekta ali dogodka mora biti obvezno objavljen razpoznavni znak oziroma grb Mestne občine Celje. Prav tako je potrebno vsepovsod navajati, da prireditev, projekt ali dogodek med drugimi sofinancira tudi Mestna občina Celje. IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav (1) Komisija pri odločanju o sofinanciranju upošteva naslednja merila in kriterije: – kakovost (0–10 točk); – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (0–10 točk); – tradicionalnost in inovativnost (0–10 točk); – celovita promocija projekta (0–5 točk); – projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč na območju MOC (0–10 točk); – visoka in kakovostna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost vrhunskih ustvarjalcev z mednarodnega področja (0–10 točk); – dosedanje delo in reference (0–5 točk). (2) Prijavitelji, ki ne bodo dosegli praga 66,66% vseh možnih točk (to je 40 od 60 možnih točk) za prijavljeno prireditev, projekt in dogodek po zgoraj navedenih merilih in kriterijih razpisa, ne bodo upoštevani pri nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje prireditev v letu 2011. (3) Prijaviteljem, ki bodo dosegli razpisani prag, bo višina sredstev določena in dodeljena na podlagi predloga strokovne komisije. V. Višina razpoložljivih sredstev: (1) Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa za leto 2011 znaša 35.000,00 EUR. VI. Način financiranja (1) Na podlagi meril in pogojev bo MOC sofinancirala prireditve, projekte oziroma dogodke do največ 50% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 7.500 EUR bruto. (2) Denarna sredstva bodo izplačana po predložitvi finančnega in vsebinskega zaključnega poročila, ki mora biti posredovano komisiji v roku 10 dni po zaključku prireditve, projekta oziroma dogodka. Če zaključno poročilo ni dostavljeno v roku, se pogodba razveljavi. (3) MOC si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva izvedbo določenih storitev oziroma obveznosti (npr. izročitev ustreznega števila knjig, slik, ipd…). (4) Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 in 2012. VII. Način, mesto in čas oddaje vlog (1) Rok za oddajo vlog za prijavo na javni razpis je 15. novembra 2011 do 15. ure. Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali oddati v Glavni pisarni MOC, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v času uradnih ur. (2) Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. (3) Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte. VIII. Odpiranje vlog, postopek in način izbora (1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (2) Komisija bo vloge, ki bodo prispele do 14. oktobra do 12. ure obravnavala v tednu od 17. do 21. oktobra, vloge, ki bodo prispele do končnega roka, to je do 15. novembra 2011 do 15. ure, pa v tednu od 16. do 22. novembra 2011. (3) Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. (4) Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. (5) Vsi prijavitelji, ki niso bili izbrani, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi sredstev. (6) Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni s sklepom. (7) MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju v letu 2011, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo (1) Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu MOC (http://moc.celje.si/, meni Javna naročila, razpisi in javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS. (2) Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Andrijani Mančič, na tel. 03/426-56-30 oziroma na elektronskem naslovu: andrijana.mancic@celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti