Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 54450-14/2011/4 Ob-4672/11 , Stran 2167
Št. 54450-14/2011/4 Ob-4672/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09, 8/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, (64/09 – popr., 65/09 – popr.) in 20/11, v nadaljevanju: ZOFVI), Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) in sklepa št. OP RČV 3/1/025-0-MŠŠ Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 7. 9. 2011, št. 303-2/2011/40, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Namen javnega razpisa, razvojna prioriteta in prednostna usmeritev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Namen razpisa je razviti in uveljaviti v dvojezičnem izobraževanju od vrtca do srednje šole model izobraževanja z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki bo po eni strani zagotavljal uresničevanje izobraževalnih ciljev ter usmeritev nacionalnih in evropskih politik, po drugi strani pa v praksi omogočal enakopravnost in enakost manjšinskega in večinskega jezika. Temeljni pogoj za uspešno izvajanje dvojezičnega modela izobraževanja pa je znanje obeh jezikov pri strokovnih delavcih, in sicer na tej ravni, da lahko uporabljajo oba jezika kot učna jezika. Zato je potrebno pri izobraževanju učiteljev nameniti prostor poleg slovenske tudi madžarski strokovni terminologiji, poučevanju madžarskega jezika in kulture ter razvoju strategij poučevanju v dvojezičnem modelu izobraževanja tako na ravni vrtcev kot šol. Za učitelje v dvojezičnem izobraževanju je potrebno nadgraditi didaktično in metodološko izobraževanje in usposabljanje. Razviti je potrebno pedagoške strategije, oblike in načine dela, kjer je dvojezičnost in znanje obeh jezikov razumljeno kot vrednota. Pri tem je potrebna tesna koordinacija in sodelovanje s projektom e-šolstvo (več na www.sio.si), kjer nastaja in se uvaja standard e-kompetentni učitelj ter razvijajo in izvajajo storitve za šole (ravnatelji, učitelji, vzgojitelji in drugi). 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je razvoj in uvedba e-kompetenc učiteljev in šol v obmejnem večkulturnem prostoru z Madžarsko. V okviru projekta bodo potekale naslednje dejavnosti: a) Razvijanje jezikovnih e-kompetenc v madžarskem jeziku – priprava programov in izvedba seminarjev in drugi oblik usposabljanja vzgojiteljic, učiteljev razrednega pouka in učiteljev strokovnih predmetov v madžarskem jeziku, zlasti z vidika obvladanja strokovne terminologije tudi v madžarskem jeziku – razvijanje poslovne komunikacije in e-kompetenc ravnateljev v madžarskem jeziku b) Razvoj e-gradiv – priprava strokovnega e-gradiva v madžarskem jeziku za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v dvojezičnem izobraževalnem procesu – vzpostavitev oziroma nadgradnja on-line slovarja kot pomožnega učnega gradiva pri strokovnih predmetih c) Razvijanje in nadgradnja poučevanja madžarskega jezika 2 z uporabo IKT – priprava in izvedba usposabljanj z vidika metodologije in praktičnega znanja za učitelje razrednega pouka, ki poučujejo madžarski jezik 2 z uporabo IKT – razvoj e-gradiv kot predmet usposabljanja za učitelje (pomožno učno gradivo pri predmetu madžarski jezik 2) d) Oblike motivacij za spoznavanje madžarskega jezika in kulture z IKT – promocija madžarskega jezika z uporabo IKT v okoliških enojezičnih osnovnih šolah, ki gravitirajo na dvojezično srednjo šolo – pilotni jezikovni tabor z uporabo IKT za učitelje učencev enojezičnih osnovnih šol, ki so se vpisali v dvojezično srednjo šolo (za ustrezno izvedbo je potrebna tudi udeležba učencev) – priprava in uvedba novih izbirnih predmetov, ki so povezani z vrednotami madžarskega jezika in kulture – izboljšave na področju fakultativnega poučevanja madžarskega jezika izven narodnostno mešanega območja z uporabo IKT – možnosti integracije srednješolskih dijakov 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu A) poslovanje prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev: (1) registracija in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave (klasifikacija dejavnosti) (2) prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba zasebnega prava kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javna ali zasebna ustanova, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in raziskovanje (3) izjava odgovorne osebe prijavitelja in morebitnih partnerjev: – je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, – ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, – je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registriran, – ima poravnane davke, prispevke in druge zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – da ni za isti namen in iste stroške sofinanciran iz drugih sredstev, – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini, – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 Odl. US: U-I-73/09-19): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, – pranje denarja. (4) drugi pogoji v zvezi poslovanjem so podrobneje navedeni v prijavnem obrazcu v obliki izjav, ki morajo biti vse pozitivne: – da so vse informacije v prijavnici in priloženih prilogah resnične, – da finančni načrt izvedbe temelji na izračunih upravičenih stroškov v višini, da projekt lahko izvedemo, – da ni nobenega razloga, ki bi zaviral začetek projekta, da smo sposobni kriti začetne stroške izvedbe ter da ni ovir, da ne bi mogli zaključiti projekta v predvidenem času, – da se zavedamo dolžnosti in odgovornosti povezanih z izvedbo projekta. B) celovitost prijave (1) Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa, obvezno je, da projekt upošteva časovni in finančni okvir javnega razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti. (2) prijavljeni projekt mora biti oddan na priloženih obrazcih, obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni (vključno s prilogami). Prijava projekta mora biti oddana tudi v elektronski obliki npr. na CD-ju (v formatih Microsoft Office ali OpenOffice.org), v primeru, da se podatki razlikujejo od pisne prijave, se uporabijo podatki iz pisne prijave. (3) prijavitelj mora imeti za konzorcijske partnerje vsaj 5 vrtcev oziroma šol, ustanovljenih v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo dvojezični model šolstva ter razvojno-raziskovalno institucijo, ki se ukvarja s problematiko narodnih skupnosti. Prijavitelj mora skupaj s partnerji priložiti konzorcijsko (partnersko) pogodbo o izvajanju projekta oziroma dogovor, iz katerega je razviden opis dejavnosti posameznega partnerja in razdelitev sredstev po partnerjih in letih C) stroški in vrednost projekta (1) najvišja vrednost projekta – sofinanciranje MŠŠ: 1.000.000,00 € (2) prijavitelj mora upoštevati najvišje možne vrednosti posamezne vrste stroškov projekta, ki so navedeni v Navodilih MŠŠ za izvajanje projektov ESS in vrednosti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. D) kadrovski pogoji (1) prijavitelj mora v prijavi navesti človeške vire za vsako izmed 4 navedenih dejavnosti v predmetu javnega razpisa (točke 3a-d), za vsakega prijavljenega (ki je ali ni zaposlen pri prijavitelju oziroma morebitnem partnerju) pa navesti naslednje podatke: – v tabeli Človeški viri v obrazcu za prijavo: funkcija in opis dela v projektu, predvideni čas v urah, tip dela (plača, avtorska pogodba, …), predvidena vrednost – v dodatku obrazca za prijavo (Naloge in izjave sodelavcev): vse zahtevane podatke v obrazcu: podatke o izobraževanju, dosedanje izkušnje oziroma dejavnosti projekta na obmejnem večkulturnem prostoru z Madžarsko, izjava o sodelovanju v projektu ter priložiti vsa potrebna dokazila o posebnih znanjih in izkušnjah za področje dela na projektu (npr. razvoj vsebin seminarjev, izvajanje usposabljanja učiteljev, priprava gradiv in e-gradiv, poslovna komunikacija v madžarskem jeziku, priprava in izvedba poučevanje madžarskega jezika 2, promocije in predstavitve, organizacija strokovnih in drugih srečanj itd.) (2) vodenje projekta: 1 vodja projekta z univerzitetno izobrazbo, znanje madžarskega in slovenskega jezika in izkušnjam pri vodenju projektov na področju vzgoje in izobraževanja ter zaposlen pri prijavitelju oziroma izjava, da se bo v primeru izbora projekta pri njem zaposlil (3) finančni delavec: zaposlen pri prijavitelju (oziroma. morebitnem partnerju) oziroma izjavlja da se bom v primeru izbora projekta pri njem zaposlil 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Postopek in način izbora Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je dvesto (200) točk. Izbran bo en (1) prijavitelj, in sicer tisti, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 130 točk. V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, bo izbrana prijava, ki bo imela višji seštevek točk iz meril »II. reference in izkušnje prijavitelja in partnerjev za izvedbo projekta« in »III. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«. 7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 1.000.000,00 EUR. 8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev; Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 1.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2012: 972.000,00 EUR od tega: – 826.200,00 EUR s PP 9244 – Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT_ESS_07-13 -EU (85,00%) in – 145.800,00 EUR s PP 9256 – Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT_ESS_07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2013: 28.000,00 EUR od tega: – 23.800,00 EUR s PP 9244 – Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT_ESS_07-13 -EU (85,00%) in – 4.200,00 EUR s PP 9256 – Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT_ESS_07-13 – slovenska udeležba (15,00%) » V skladu s pogoji 24. in 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo upravičencu praviloma izplačalo predplačilo v višini do 20% od vrednosti predvidenih izplačil sredstev. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 10. 2011 do 31. 8. 2013. 9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 10. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih; Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 11. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo prek študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – svetovanje s področja IKT, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi), – kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev, udeležbe na konferencah in posvetih glede na razpisano temo, po predhodni odobritvi ministrstva), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo), – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – davek na dodano vrednost (DDV), – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške, so naslednji: – Delo po podjemni pogodbi, – Delo po avtorski pogodbi, – Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – Delo preko študentskega servisa, – Stroški oglaševalskih storitev, – Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – Kotizacija. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za njihovo dokazovanje so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Na začetku izvajanja projekta je predvideno predplačilo v višini 20% vrednosti projekta (oz. 200.000,00 EUR), če bo izbrani upravičenec izpolnjeval vse zahtevane pogoje za uveljavljanje predplačila. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 ter točki 2 in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS. 12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo lahko v izjemnih primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem. 17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 18. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 19. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 21. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 22. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 23. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 18. oktober 2011 do 10. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 24. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev; Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija). Odpiranje prispelih vlog bo dne 18. 10. 2011 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba P20 v pritličju) in bo javno. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 25. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa; Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 26. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: borut.campelj@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti