Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

SV 271/2011 Ob-4306/11 , Stran 1997
SV 271/2011 Ob-4306/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št. SV–271/2011, z dne 8. 8. 2011, je bila nepremičnina – soba, v izmeri 16,04 m2, ki se nahaja v pritličju samskega doma v Ankaranu, na naslovu Oljčna pot 8, Ankaran, v stavbi stoječi na parceli številka: 1367/1, katastrska občina: 2593 – Oltra, ki ni vpisano v etažno lastnino, last Tadeja Tasič, Kamna Gorica 35, pošta Kamna Gorica, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med Adria, turistično podjetje, p.o. Ankaran, kot prodajalcem, in Ljubico Gajovič – kot kupovalko, z dne 7. 12. 1992, notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV-124/2010, sklenjen med Ljubico Gajović – kot prodajalko in Tadejem Tasič – kot kupcem, ter Danijelom Gajović – kot pričo, z dne 28. 4. 2010, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica: 170.000,00 EUR – obresti: skupna kreditna obrestna mera je enaka seštevku referenčne obrestne mere Euribor za trimesečno obrestno obdobje, ki na dan sklenitve pogodbe znaša 1,45% in obrestnega dodatka 1,90 letno, ter tako na dan sklenitve pogodbe znaša 3,35% letno in se spreminja pod pogoji in na način, določen v 4., 5. in 6. členu kreditne pogodbe; obresti tečejo od dneva črpanja kredita dalje. – zapadlost glavnice: zadnja anuiteta zapade v plačilo 30. 9. 2041; z možnostjo predčasnega odplačila oziroma zapadlosti kredita, skupaj z nadomestili stroškov, morebitnimi kondikcijskimi zahtevki banke v primeru odstopa od pogodbe, zamudnimi obrestmi, določenimi v kreditni pogodbi ter stroški prisilne izterjave; vse v korist zastavne upnice: Banka Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična številka: 5092221000, vse do dokončnega poplačila zavarovane terjatve.

AAA Zlata odličnost