Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4332/11 , Stran 1995
Ob-4332/11
Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana, v skladu z 298. členom ZGD-1 in na podlagi zahteve delničarja Republika Slovenija za dopolnitev dnevnega reda 22. seje skupščine družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., ki bo dne 30. avgusta 2011, ob 11 uri, na sedežu družbe, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Razglasni del, št. 60 z dne 29. 7. 2011, in vloženega nasprotnega predloga k 3. točki dnevnega reda, objavlja dodatni točki dnevnega reda skupščine in nasprotni predlog, kot sledi: Razširitev dnevnega reda 7. Plačila članom nadzornega sveta. Predlogi sklepov: 1) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2) Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Obrazložitev Glede na to, da družba nima oblikovanega skupščinskega sklepa o plačilih članom nadzornega sveta, Agencija uveljavlja predloge sklepov, ki temeljijo na Priporočilih za odločanje o sejninah in plačilih za člane nadzornih svetov, ki jih je sprejela Agencija v skladu s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. 8. Seznanitev skupščine s prejemki vsakega člana organa vodenja in nadzora posebej z razčlenitvijo na fiksne in variabilne prejemke, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije ter z drugimi dodatnimi plačili in prejemki, ki so jih člani organa vodenja in nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Obrazložitev Poslovno poročilo za leto 2010 ni sestavljeno v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1, na kar opozorja tudi neodvisno revizorjevo poročilo, zato naj se navedeno zakonsko določilo izvrši na skupščini družbe. Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010«, ki glasi: 1) Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2010 v višini 12.232.599 EUR, se razdeli na naslednji način: Del bilančnega dobička v znesku 3.946.796 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto znesku 4,00 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 8.285.803 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 2. 9. 2011. Dividende se izplačajo delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu skupščine. 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2010. Obrazložitev Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 293. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička. Predlog delitve bilančnega dobička predvideva, da se 32,26% bilančnega dobička nameni za dividende, kar ne bo povzročilo motenj ali drugače ogrozilo poslovanja družbe.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. predsednik uprave družbe Tibor Šimonka

AAA Zlata odličnost