Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4317/11 , Stran 1992
Ob-4317/11
Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, na podlagi 298. člena ZGD-1 in zahteve delničarja Mihaela Bizjaka, prejete dne 8. 8. 2011, objavlja dodatno, 6. točko dnevnega reda 13. seje skupščine delničarjev družbe, ki glasi: 6. Spremembe in dopolnitve statuta Predlog sklepa: a. Za sedanjim 25. členom Statuta Cestnega podjetja Ljubljana, d.d. se vstavi nov 26. člen v besedilu: Predsednik upravnega odbora, namestnik predsednika upravnega odbora, član upravnega odbora, glavni izvršni direktor, izvršni direktor, prokurist ali druga oseba, pooblaščena za sklepanje poslov v imenu družbe, lahko sklene pravni posel z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov družinski član delež, ali pa je sam ali njegov družinski član družbenik ali tihi družbenik ali fiduciarni upravičenec, ali pa je udeležen na njenem dobičku na katerikoli drugi pravni podlagi, le s soglasjem upravnega odbora družbe. Enake omejitve veljajo tudi za samostojne podjetnike in družbe, ki bi k opravljanju pravnega posla za Cestno podjetje Ljubljana, d.d. pritegnile podizvajalca, ki pravnega posla ne bi mogel skleniti brez soglasja upravnega odbora ali pa bi pri pravnem poslu sodeloval samo z direktnim ali indirektnim oddajanjem delavcev. Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme sodelovati pri odločanju o dajanju soglasja upravnega odbora. Za družinskega člana po prvem odstavku tega člena se štejejo osebe, ki so z veljavnim predpisom, ki ureja področje dedovanja uvrščeni v prvi, drugi ali tretji dedni red. V primeru, da soglasje iz prvega odstavka tega člena ni bilo dano, se šteje, da je pravni posel ničen. O omejitvah iz tega člena je vodstvo podjetja dolžno takoj pisno, z ustreznim navodilom, obvestiti vse člane upravnega odbora, izvršne direktorje, vodilne in vse vodstvene delavce do skupinovodij. Prejemniki so prejem navodila dolžni potrditi s podpisom, na kopiji navodila. Upravni odbor je dolžan takoj vzpostaviti evidenco danih in zavrnjenih soglasij. b. Sedanji 26. člen statuta družbe postane novi 27. člen, sedanji 27. člen postane novi 28. člen in tako naprej. c. Sprejme se čistopis statuta. Obrazložitev: Dne 20. 4. 2011 je bila sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D), veljati pa je pričela 18. 5. 2011. Z navedeno novelo naj bi se odpravila nasprotja interesov med najodgovornejšimi delavci v gospodarskih družbah in interesi v družbah v njihovi vsaj delni lasti oziroma, lasti ali delni lasti družinskih članov. Uzakonjen je pravzaprav nadzor nad sklepanjem in evidenca pravnih poslov s takšnimi družbami. Navedeno je tudi v Cestnem podjetju Ljubljana, d.d. zadnjih nekaj let velik problem, ker se sklepajo številni posli z družbami oziroma samostojnimi podjetniki, katerih lastniki ali solastniki so družinski člani naših delavcev. Tako je bilo slišati že zelo veliko pritožb in negodovanja zaposlenih, da v podjetju medtem, ko delajo takšne družbe ali njihovi delavci, naši stroji in naši delavci nimajo dela. Slednje bo v prihodnje z zaostrovanjem krize v gradbeništvu postalo še bolj pereč problem, zato je prav, da se to vprašanje ustrezno uredi. Pri tem je posebno poudariti, da je najprimerneje navedeno problematiko vsaj v glavnem urediti s statutom družbe zlasti zato, ker imajo takšna statutarna določila tudi izjemen demonstracijski učinek. Pričujoči predlog sprememb in dopolnitev statuta navedeno vprašanje ureja tako, da ob upoštevanju omejitev določenih s to določbo statuta praktično ne more priti do izigravanja zahtevanih omejitev, ki maksimalno ščitijo interese Cestnega podjetja Ljubljana.
Cestno podjetje Ljubljana d.d. namestnik predsednika upravnega odbora: Stanko Petrič

AAA Zlata odličnost