Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 4780-501/2011-7 Ob-4316/11 , Stran 1990
Št. 4780-501/2011-7 Ob-4316/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, v nadaljevanju: ZSPDSLS), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 ½ idealnega solastniškega deleža na zemljiščih: parc. št. 443/1, neplodno, v izmeri 495 m² in parc. št. 444/10, neplodno, v izmeri 926 m², obe k.o. Zgornja Šiška. 2.2 Zemljišči, ki sta predmet oddaje, se nahajata v območju urejanja ŠI- Šiška, znotraj enote Urejanja ŠI-377, z opredeljeno namensko rabo BC – športni centri. 2.3 Izhodiščna letna najemnina je 12.789,00 EUR. 3. Pogoji oddaje 3.1 Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina bo oddana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačilo varščine. 3.4 Po plačilu celotne najemnine in po poravnanih vseh stroških se bo najemniku nepremičnina izročila v najem s pravico vpisa najemne pravice na najeti nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.5 Plačilo celotne najemnine v roku 30 dni po sklenitvi najemne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.6 Najemnik bo poleg ponujene letne najemnine dolžan plačati še stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe najemne pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne letne najemnine nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine v območju urejanja prostora ŠI-377 Šiška « na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 12. 2011. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba Sandra Pahor. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 30. 8. 2011, s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost najemodajalke, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo letno najemnino, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost