Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 478-445/2011-1 Ob-4292/11 , Stran 1986
Št. 478-445/2011-1 Ob-4292/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35.–39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
I. Prodajalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je les na panju: A. na nepremičnini parc. št. 2126/1, 2126/3, 2126/25, vse k.o. Čepovan (gozdnogospodarska enota Banjšice, odsek/manual 79C/10003, 79C/10004, 79C/10005, 79C/10006), in sicer se prodaja 473 dreves iglavcev in 287 dreves listavcev oziroma 486 m³ iglavcev ter 24 m³ listavcev, skupaj 510 m³ izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-1003-A005/10, ki jo je dne 3. 3. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije. B. na nepremičnini parc. št. 2126/3, k.o. Čepovan (gozdnogospodarska enota Banjšice, odsek/manual 79C/10002), in sicer se prodaja 517 dreves iglavcev in 100 dreves listavcev oziroma 549 m³ iglavcev ter 7,3 m³ listavcev, skupaj 556,3 m³ izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-1003-A004/10, ki jo je dne 3. 3. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije. C. na nepremičnini parc. št. 2126/2, k.o. Čepovan (gozdnogospodarska enota Banjšice, odsek/manual 79C/10001), in sicer se prodaja 111 dreves iglavcev in 107 dreves listavcev oziroma 117 m³ iglavcev ter 8,6 m³ listavcev, skupaj 125,6 m³ izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-1003-A003/10, ki jo je dne 3. 3. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije. D. na nepremičnini parc. št. 2126/1, k.o. Čepovan (gozdnogospodarska enota Banjšice, odsek/manual 79C/10007), in sicer se prodaja 1382 dreves iglavcev in 792 dreves listavcev oziroma 1718 m³ iglavcev ter 53 m³ listavcev, skupaj 1771 m³ izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-1003-A006/10, ki jo je dne 4. 3. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije. E. na nepremičnini parc. št. 2126/8, k.o. Čepovan (gozdnogospodarska enota Banjšice, odsek/manual 81/10001), in sicer se prodaja 203 dreves iglavcev in 424 dreves listavcev oziroma 181 m³ iglavcev ter 25 m³ listavcev, skupaj 206 m³ izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-1003-A002/10, ki jo je dne 3. 3. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije. Za vse zgoraj navedene odločbe Zavoda za gozdove Slovenije je bil naknadno izdan sklep številka 28/2011-HZ z dne 4. 4. 2011 o podaljšanju roka za izvedbo sečnje do 31. 12. 2011. Les pod točkami II.a., II.b., II.c, II.d in II.e se prodaja skupaj. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2012 in spravilo lesa najkasneje do 30. 4. 2013. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 1. Registrirana dejavnost: ponudnik mora biti skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa) in prometa z lesom ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti; 2. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti dokazilo o plačilu varščine. Varščino v višini 10% od ponujene cene plačajo na TRR Mestne občine Nova Gorica št.: 01284-0100014022, z navedbo »Varščina za nakup lesa«. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb; 3. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge: – registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti si priskrbi prodajalec sam, lahko pa ga predložijo tudi ponudniki, če želijo (izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje); – izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave: Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 30. 10. 2011, izjavo o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije, izjavo, da bo izvedbo potrebnih vlak izvedel v skladu z elaboratom Zavoda za gozdove Slovenije št. 01-10.03-001/2010, z dne 1. 3. 2010, izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in prodaje; – potrdilo o plačilu varščine; – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe. 4. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v petnajstih dneh od prejema poziva prodajalca. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v določenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 5. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 53.774 EUR (64.528,80 EUR z vključenim DDV). 6. Župan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. IV. Pogoji prodaje 1. Les se prodaja na panju. 2. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila in prodaje lesa ter druge morebitne stroške nosi kupec. 3. Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz II. točke javnega zbiranja ponudb, Elaborata gozdnih vlak Zavoda za gozdove, Naravovarstveno soglasje MOP, Agencija RS za okolje in prostor, številka 35620-1234/2011-4, z dne 14. 4. 2011, in Soglasje za priključitev gozdnih vlak na občinske ceste Mestne občine Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe številka 478-195/2011-2, z dne 5. 4. 2011. 4. Izbrani ponudnik mora po končanih delih gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. 5. Po končanih delih mora kupec prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. 6. Kupec mora kupnino po pogodbi poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. MONG ima v tem primeru pravico obdržati že plačano varščino. V. Postopek izbire ponudnika 1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan. 2. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2011, ob 13. uri, v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje. 3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 4. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve. 6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do dne 30. 10. 2011. VI. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. VII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.nova-gorica.si ter na oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 28 ali 29, in sicer vsak dan, od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja na elektronski naslov: zdenka.kompare@nova-gorica.si. VIII. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo lesa«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 2. 9. 2011, do 12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do 2. 9. 2011, do 12. ure, prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov, Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost