Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

šT. 014-20/2011 Ob-4297/11 , Stran 1984
šT. 014-20/2011 Ob-4297/11
Na podlagi drugega odstavka 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11), drugega odstavka 11. člena in drugega odstavka 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 61/11) Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
(1) Ministrstvo za gospodarstvo objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: agencija). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. (2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki: 1. je državljan Republike Slovenije, 2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, 3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, in 4. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena. (3) Prijava kandidata mora vsebovati: 1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass (dostopen na spletni strani: http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx), 2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje, ki se nanašajo na raven izobrazbe in delovne izkušnje, za imenovanje za člana sveta agencije, 4. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena, 5. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc oziroma se morajo dokazila predložiti k sami prijavi kandidata, 6. izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.i členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11). (4) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku trideset dni od datuma objave javnega poziva na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za svet Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vlogo je možno oddati v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mg@gov.si s podpisanimi zahtevanimi prilogami, najkasneje v roku trideset dni od datuma objave javnega poziva. (5) Izbrani kandidati bodo imenovani za dobo petih let. (6) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za resničnost navedb v vlogi.
Ministrstvo za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost