Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 014-20/2011 Ob-4296/11 , Stran 1984
Št. 014-20/2011 Ob-4296/11
Na podlagi tretjega odstavka 12.e člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11), šestega odstavka 15. člena in prvega odstavka 33. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 61/11) Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za tri člane komisije za varstvo konkurence Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence izmed zaposlenih v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, in enega člana komisije za varstvo konkurence Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence izmed strokovnjakov za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana komisije za varstvo konkurence Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. (2) Za člana komisije za varstvo konkurence je lahko imenovana oseba, ki: 1. je državljan Republike Slovenije, 2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, 3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, 4. izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku ter 5. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena. (3) Prijava kandidata mora vsebovati: 1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass (dostopen na spletni strani: http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx), 2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje, ki se nanašajo na raven izobrazbe in delovne izkušnje, za imenovanje za člana komisije za varstvo konkurence, 4. izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku, 5. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena, 6. izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo, 7. izjavo kandidata, da kandidira za enega od treh članov komisije za varstvo konkurence izmed zaposlenih v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence ali izjavo kandidata, da kandidira kot strokovnjak za varstvo konkurence, 8. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc oziroma se morajo dokazila predložiti k sami prijavi kandidata, 9. izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.i členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11). (4) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku trideset dni od datuma objave javnega poziva na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako » Ne odpiraj – javni poziv za člane komisije za varstvo konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vlogo je možno oddati v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mg@gov.si, s podpisanimi zahtevanimi prilogami najkasneje v roku trideset dni od datuma objave javnega poziva. (5) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.e člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11) posredovala v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Potrjeni kandidati v Državnem zboru Republike Slovenije bodo imenovani za dobo petih let. (6) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za resničnost navedb v vlogi.
Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost