Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 482/11 Ob-4279/11 , Stran 1982
Št. 482/11 Ob-4279/11
Javni poziv Vlade Republike Slovenije
kandidatom za predstavnike ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) poziva zainteresirane, da kandidirajo za člane Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: STA), ki jih imenuje ustanovitelj. Rok za oddajo vloge je 30 dni po objavi tega javnega poziva. V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11; v nadaljnjem besedilu: ZSTAgen) Vlada objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane Nadzornega sveta STA. Kandidat, ki se bo javili na javni poziv, mora v skladu z ZSTAgen izpolnjevati naslednje pogoje: – je strokovnjak za medije, ekonomsko-finančni strokovnjak, pravni strokovnjak ali strokovnjak za informatiko; – imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in vsaj deset let delovnih ali pet let vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA; – ob nastopu funkcije mora imeti potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb,veljavno v Republiki Sloveniji. V skladu s sedmim odstavkom 12. člena ZSTAgen biti član nadzornega sveta STA ne more biti: – oseba, ki opravlja funkcijo v organih politične stranke; – predsednik republike, predsednik vlade, poslanec v Državnem zboru ali Evropskem parlamentu, član Državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, generalni sekretar vlade, državni sekretar in drugi funkcionar v državnih organih ali v institucijah in organih Evropske unije; – generalni direktor direktorata ministrstva, generalni sekretar ministrstva, predstojnik organa v sestavi ministrstva in predstojnik vladne službe, načelnik upravne enote ter direktor občinske uprave; – oseba, ki je član ali zaposlen v organu, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo medije; – oseba, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ne more biti imenovana za člana organa vodenja ali nadzora v delniški družbi; – oseba, zaposlena na STA; – oseba, ki je član organa vodenja, upravljanja ali nadzora ali je v delovnem razmerju oziroma pogodbeno sodeluje s podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov; – oseba, ki je ožji družinski član oseb, ki sestavljajo organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov. Kot ožji družinski član se v skladu z določbo osmega odstavka 12. člena ZSTAgen šteje zakonec ali oseba, s katero živi oseba iz zadnje alinee prejšnjega odstavka v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, njen otrok, vnuk in starš ter druga oseba, ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu. Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v predpisani obliki. Vlogi morajo kandidati priložiti: – življenjepis, iz katerega so razvidne strokovne izkušnje z medijskega, ekonomsko-finančnega, pravnega ali informacijskega področja; – dokazilo o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe; – dokazilo o delovnih oziroma vodstvenih izkušnjah, iz katerega so razvidna leta delovne dobe oziroma leta vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA; – potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji; kolikor kandidat potrdila še nima, ga bo v skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZSTAgen moral predložiti Državnemu zboru RS najkasneje ob nastopu funkcije člana nadzornega sveta STA. V tem primeru kandidat vlogi priloži izjavo, v kateri navede, da bo zahtevano potrdilo dostavil najkasneje ob nastopu funkcije in da se strinja z imenovanjem za člana nadzornega sveta STA z odložnim pogojem, da najkasneje ob nastopu funkcije člana nadzornega sveta STA predloži Državnemu zboru RS potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarski; družb, veljavno v Republiki Sloveniji; – izjavo, da izpolnjujejo zahteve iz sedmega odstavka 12. člena ZSTAgen (izjava je priloga 1 tega javnega poziva); – izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava je priloga 1 tega javnega poziva). Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo: "Ne odpiraj – Prijava za člana nadzornega sveta STA", na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, in sicer v roku 30 dni po objavi. Prijavo je možno oddati tudi v glavni (oziroma sprejemni) pisarni Ministrstva za kulturo RS med uradnimi urami, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mk.gov.si. Prijava in obvezne izjave na Prilogi 1 morajo biti obvezno lastnoročno podpisane in oddane v originalnem izvodu. Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Sonja Trančar, 01/369-59-47, sonja.trancar@gov.si. Ministrstvo za kulturo RS bo vse prispele vloge kandidatov posredovalo Vladi v nadaljnji postopek. Vlada bo izmed vseh prispelih vlog izločila prepozne in nepopolne vloge, izmed preostalih vlog pa bo najkasneje v 15 dneh po preteku roka za prijavo na javni poziv Državnemu zboru RS poslala predlog kandidatov za člane nadzornega sveta. Člane nadzornega sveta bo imenoval Državni zbor RS z večino glasov vseh poslancev. Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost