Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4280/11 , Stran 1978
Ob-4280/11
Obvestilo o javnem naročilu gradenj Gradnja infrastrukture na letališču Bovec
Lokacija Bovec, Goriška statistična regija, Slovenija. 1. Referenčna številka dokumenta: 3512-07/2009-80. 2. Postopek: odprti lokalni postopek. 3. Program: Jadransko čezmejno sodelovanje IPA 2007-2013, Program delno financira Evropska unija, Instrument za predpristopno pomoč. 4. Financiranje Jadransko čezmejno sodelovanje IPA 2007–2013. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Občina Bovec. 5. Naročnik: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Specifikacije naročila 6. Opis naročila 6.1. Predmet obdelave je ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Celotna ureditev zajema ureditev dostopnih cest, parkirišč, pločnika, ureditev letališke ploščadi, pretakališča in povezovalne steze, vključno z meteorno in fekalno kanalizacijo izven objekta. Vzletno-pristajalna steza ostaja obstoječa. Na mestu sedanje makadamske ceste se uredi novo dovozno cesto. Na obvoznico Bovca se jo naveže preko obstoječega prometnega priključka stare ceste, ki ne bo podvržen spremembam. Površina dostopnih cest, pločnikov in parkirišč je predvidena v asfaltu. Letališka ploščad je predvidena v velikosti 45.0 m x 70.0 m z razširitvijo pretakališča goriv dimenzij 15.0 m x 17.0 m. Služi za začasno ustavljanje motornih in jadralnih letal, za uvoz v načrtovani hangar ob letališki ploščadi in za dotakanje goriva letalom. 6.2. Odvodnjavanje in kanalizacija: predvidena je izvedba ločenega kanalizacijskega sistema za meteorno in fekalno kanalizacijo. Lovilci mineralnih olj so vodotesne izvedbe. Locirani so v nepovozni površini. Iztok meteorne kanalizacije je v ponikovalno polje. Fekalna kanalizacija – kanalizacijsko omrežje je dimenzionirano glede na vrsto in velikost dejavnosti, ki so predvidene na tem območju. Kanalizacija mora biti vodotesna. 6.3. Zunanji vodovod – javni vodovod, ki bo potekal po obravnavanem območju letališča. Priključi se ga na obstoječi javni vodovod, ki je voden po severnem delu območja. V sklopu javnega vodovoda se uredi tudi zunanje hidrantno omrežje. 6.4. Instalacija goriva – za potrebe skladiščenja goriva sta predvidena dva rezervoarju s kapaciteto 2×10 m3. Gorivo se bo skladiščilo v dvoplaščnih vkopanih rezervoarjih. Predvideni so rezervoarji: za letalski bencin 100 LL in za kerozin JET A-1. 6.5. Srednjenapetostni 20 kV kablovod – kablovod bo namenjen priklopu TP Letališče Bovec na javno distribucijsko mrežo. Izdela se nova kabelska kanalizacija. Trasa poteka v sklopu ostale kabelske kanalizacije Letališča Bovec. Priključno mesto je torej obstoječi SN 20 kV kabel, ki povezuje obstoječe transformatorske postaje na območju Bovca. 6.6. Transformatorska postaja letališče Bovec – nova lokacija transformatorske postaje se nahaja neposredno ob upravni letališki stavbi in hangarju za letala. Tipska montažna betonska transformatorska postaja je namenjena za transformacijo srednje napetosti 20 kV na nizko napetost 420/242 V in napajanje potrošnikov z električno energijo nizke napetosti. Transformatorska postaja letališče Bovec bo povezana v obstoječo zanko SN 20 kV omrežja. Tako bo nova transformatorska postaja na eni strani povezana z RP Bovec, na drugi strani pa z kablovodom oziroma daljnovodom Čezsoča. 6.7. NN 230/400 v razvod – v sklopu izgradnje transformatorske postaje letališče Bovec je potrebno izdelati tudi NN kabelsko kanalizacijo za izvedbo napajanja in priklop porabnikov na nizkonapetostnem omrežju na obravnavanem področju. Izdelana bo kabelska kanalizacija s stigmaflex cevmi. 6.8. Javna razsvetljava – na obravnavanem področju se izvede tudi javna razsvetljava cestnih površin in pločnikov za pešce. 6.9. Telekomunikacijski vodi – izdela se nova kabelska kanalizacija za potrebe razvoda TK vodov. Priključno mesto je obstoječi TK jašek v bližini gasilskega doma. Trasa razvoda poteka vzporedno z trasami EE vodov. 7. Število in naslovi sklopov: / Pogoji za sodelovanje 8. Upravičenost in pravilo o poreklu: sodelovanje je odprto za vse pravne osebe, ustanovljene v EU ali v sodelujočih državah Programa (glej tudi točko 22 spodaj). Vse gradnje, dobave blaga in storitve morajo izvirati iz ene ali več teh držav. Sodelovanje je odprto tudi za mednarodne organizacije. 9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo predložiti podpisano izjavo, vključeno v razpisni obrazec za naročilo gradenj, da niso v nobeni od situacij, naštetih v točki 2.3.3 Praktičnega priročnika za postopke naročil za zunanje ukrepe EU. 10. Število ponudb: vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Ponudnik lahko v svoji ponudbi navede, da bo ponudil popust, če bo sprejeta njegova ponudba. Ponudniki poleg ponudbe za gradnje, zahtevane v razpisni dokumentaciji, ne smejo predložiti dodatno(-e) ponudbo(-e) za variantno rešitev. 11. Jamstvo za veljavnost ponudbe: ob oddaji ponudbe morajo ponudniki predložiti jamstvo za veljavnost ponudbe v višini 2% od ponujene vrednosti ponudbe v obliki bančne garancije. Navedeno jamstvo bo neuspešnim ponudnikom vrnjeno ob zaključku postopka javnega naročila, uspešnemu ponudniku pa, ko pogodbo podpišejo vse stranke. 12. Jamstvo za dobro izvedbo: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe zagotoviti jamstvo za dobro izvedbo v višini 10% vrednosti naročila v obliki bančne garancije. Navedeno jamstvo je treba skupaj s podpisano pogodbo s strani izvajalca dostaviti naročniku, najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik v navedenem obdobju omenjenega jamstva ne zagotovi, bo pogodba izničena in se bo lahko sestavila nova pogodba, ki bo poslana ponudniku, ki je oddal naslednjo v skladu z merili najugodnejšo ponudbo. 13. Informativno srečanje in/ali ogled lokacije Informativno srečanje ni predvideno. Zaželen je obisk lokacije po predhodnem dogovoru. Kontaktni podatki: 05/38-41-911, Patricija Muršič, Občina Bovec oziroma 05/388-23-54 Studio M, Lidija Manfreda za potrditev udeležbe. 14. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo veljati 90 dni po roku za oddajo ponudb. 15. Obdobje izvajanja nalog: 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe. Merila za izbor in oddajo naročila 16. Merila za izbor: bo opredeljeno v skladu z merili, uporabljenimi v oddelku 12.2 Navodil ponudnikom. 17. Merila za oddajo naročila: cena (ali, če je primerno po odstopanju, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga predstavlja kombinacija kakovosti/cene) Sodelovanje na razpisu 18. Kako pridobiti razpisno dokumentacijo Celotna vsebina obvestila ter razpisna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani: http://obcina.bovec.si/javna-narocila, www.a3-net.info. Projektna dokumentacija je na voljo pri naročniku, na naslovu, navedenem v točki 5 zgoraj. Ponudbe morajo biti oddane na standardnih razpisnih obrazcih, ki so vključeni v razpisno dokumentacijo in katerih obliko ter navodila je treba natančno upoštevati. Ponudniki naj svoja pisna vprašanja pošljejo na e-naslov: obcina.turizem@bovec.si in na info@a3-net.info (z omembo referenčne številke dokumenta iz točke 1) najkasneje do 21 dni (do 23. 9. 2011) pred rokom za oddajo ponudb, ki je naveden v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku 10 dni od postavitve vprašanja oziroma vsaj 11 dni pred rokom za oddajo ponudb. Morebitna pojasnila ali manjše spremembe k razpisni dokumentaciji bodo objavljene najkasneje 11 dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb tudi na spletni strani EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. 19. Skrajni rok za oddajo ponudb: 13. oktober 2011 do 12. ure, srednjeevropski čas. Ponudbe, prejete po navedenem roku, ne bodo upoštevane. 20. Odpiranje ponudb: 14. oktober 2011, ob 10. uri, v mali dvorani Stergulčeve hiše, Trg golobarskih žrtev 22, 23, 5230 Bovec. 21. Jezik postopka: pisno komuniciranje v zvez s tem razpisnim postopkom in pogodba mora biti v slovenščini. 22. Pravna podlaga: Uredba ES št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta IPA, Uredba EK št. 718/2007 o izvajanju Uredbe ES št. 1085/2006.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost