Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4286/11 , Stran 1975
Ob-4286/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,38/10), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in trgu Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali humanitarne organizacije, ki: – so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica; – so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle; – so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine; – lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2011 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu; – niso prejele sredstev iz drugih razpisov; Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red. Občina Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in največ do 40% celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom, je 40.000,00 EUR. Od tega se namenja za: – sofinanciranje obnove v višini 35.000,00 € (konto 4314), – sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 5.000,00 € (konto 4314). Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20% vrednosti skupnega razpisanega zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo na drugo postavko, če so na podlagi kriterijev tega razpisa razdeljiva. Sredstva, ki bodo dodeljena fizičnim osebam, so v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 – ZDoh-2, 33/07 Odl. US: U-I-198/05-12, 45/07 Odl. US: U-I-260/04-28) opredeljena kot drugi dohodek. Davčna osnova za druge dohodke je posamezen dohodek, od katerega se izračuna in plača akontacija dohodnine v višini 25%. V. Vsebina vloge: Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec 2. Priloge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Vzorec pogodbe Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2011 in to razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloga je popolna, če: – je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2011«; – je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2011 datiran in podpisan na zahtevanih mestih; – so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v navedenem vrstnem redu; VI. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 3. 10. 2011, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2011." VII. Odpiranje in obravnava vlog 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško. VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave, ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost