Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4284/11 , Stran 1974
Ob-4284/11
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08) ter na podlagi Odloka o izvajanju lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 35/11)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica
I. Naziv in naslov naročnika: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 35/11). III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, kot je urejeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih relevantnih predpisih. IV. Predmet javno – zasebnega partnerstva Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica. Gospodarska javna služba obsega zlasti: – izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso; – izgradnjo toplovodnega omrežja za daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB) do uporabnikov toplote; – redno pregledovanje delovanja objektov in naprav; – vsa potrebna vzdrževalna dela oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja; – intervencije na objektih in napravah DOLB; – vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte ter naprave; – vodenje katastra in kontrolne knjige; – priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju; – vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih. V. Območje koncesije: predmet koncesije se izvaja v kraju Miren, v Občini Miren-Kostanjevica. VI. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas 20 let z možnostjo podaljšanja. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. VII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij – Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: http://www.miren-kostanjevica.si, 24 ur dnevno v času od objave tega javnega poziva, do najkasneje zadnjega dne za predložitev ponudb. Razpisna dokumentacija je v pisni obliki dostopna na sedežu naročnika Občine Miren - Kostanjevica, Miren 129, od 5. 8. 2011 pa na Miren 137, 5291 Miren, vsak dan, do poteka roka za vložitev prijave med 10. in 11. uro. Razpisna dokumentacija je brezplačna. – Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi sestavinami javnega razpisa pisno na naslov naročnika Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, s pripisom za Aleš Vodičar (oseba, ki nudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom) ali jih posredujejo prek elektronske pošte na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si. VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in izkazati z ustreznimi dokazili: – Ponudnik mora biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje gospodarske javne službe oziroma jih bo pridobil v roku dveh mesecev po podpisu koncesijske pogodbe. – Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. – Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi. – Ponudnik ni bil v katerikoli državi s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje. – Ponudnik je v primeru samostojne prijave samostojno, v primeru skupne prijave pa so vsi ponudniki skupaj sposobni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov, normativov in standardov. – Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami; ZIntPK) ne sme poslovati ter ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike Slovenije v skladu z ZJN-2. – Ponudnik je finančno in poslovno sposoben izvajati javno gospodarsko službo. – Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in razpolaga z zemljiščem na območju Občine Miren - Kostanjevica, oziroma bo najugodnejši ponudnik pridobil služnost na zemljišču v lasti Občine Miren - Kostanjevica za nemoteno opravljanje dejavnosti. – Ponudnik zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, v skladu z določbami koncesijske pogodbe. – Ponudnik mora izpolnjevati tudi druge pogoje, potrebne za udeležbo v postopku podelitve koncesije, določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil ter sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ter načini dokazovanja, so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji. IX. Pogoji za predložitev skupne vloge: v skladu z razpisno dokumentacijo. X. Celotna vloga na razpis mora biti v skladu z navodili in vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. XI. Ponudniki morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost ponudnika. XII. Rok in način predložitve prijav: – Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. – Končni rok za oddajo prijav je 12. 9. 2011, do 10. ure. – Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do naročnikovega vložišča prispeti, do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se štejejo ponudbe za prejete prepozno. – Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije. XIII. Postopek izbire: – Koncesijo podeli občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica z upravno odločbo v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZUP). – Naloge v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ki zajemajo predvsem odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku, opravlja strokovna komisija v sestavi treh članov, ki jo imenuje župan. XIV. Merila za izbor ponudnika: Merila so razvrščena v tri kategorije: – cena toplotne energije za uporabnike – maksimalno 70 točk; sestavljena iz fiksnega dela – maksimalno 35 točk in variabilnega dela – maksimalno 35 točk, – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja primerljive gospodarske javne službe – maksimalno 20 točk ter – začetek izvajanja nalog gospodarske javne službe – maksimalno 10 točk. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. XV. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb po potekalo na novem sedežu naročnika Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, dne 12. 9. 2011, ob 11. uri. XVI. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo. XVII. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo poslan ponudnikom v treh dneh od odpiranja ponudb.
Občina Miren - Kostanjevica

AAA Zlata odličnost