Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 0405/2011 Ob-4281/11 , Stran 1974
Št. 0405/2011 Ob-4281/11
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2011 (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2011) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: a) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode 30, Trbovlje, v skupni površini 71,50 m2. Identifikator stavbe je 3682, stanovanja pa 17. E. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 42.636,00 EUR. b) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Opekarna 4, Trbovlje v skupni površini 47,7 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 16.775,60 EUR. c) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Rudarska cesta 1, Trbovlje, v skupni površini 90,7 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 17.901,85 EUR. d) Poslovni prostor, ki se nahaja na naslovu Rudarska cesta 1, Trbovlje, v skupni površini 74,08 m2. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 11.819,25 EUR. e) Stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na naslovu Dom in vrt 3, Trbovlje. Zemljišče parc. št. 319/29 – stanovanjska stavba, 121 m2, dvorišče, 55 m2, dvorišče, 64 m2 in parc. št. 319/47, dvorišče, v izmeri 49 m2, k.o. Trbovlje. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 46.070,00 EUR. f) 25 parkirnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na naslovu Trg svobode 14, Trbovlje v objektu »Spar«, ID št. stavbe 3105, 1871, Trbovlje, z oznakami od 149 do 173. Izklicna cena za eno parkirno mesto znaša 6.955,00 EUR. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 12. 8. 2011, na občinski upravi Občine Trbovlje, v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan, razen četrtka od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 49 ali 47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do četrtka, 1. 9. 2011, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja pod zaporedno črko _____ (vpisati zaporedno črko iz razpisa), z naslovom ____________ (vpisati naslov objekta oziroma stanovanja) – Ne odpiraj. 5. Ponudniki morajo najkasneje do srede, 31. 8. 2011 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene in jo nakazati z obrazcem UPN, in sicer: – koda namena: ADVA, – namen/rok plačila: varščina, – BIC banka prejemnika: BSLJSI2x, – IBAN: SI56013290100018122, – Referenca: SI00 001-2010000 za stanovanje pod točko a, SI00 002-2010000 za stanovanje pod točko b, SI00 003-2010000 za stanovanje pod točko c, SI00 004-2010000 za poslovni prostor pod točko d, SI00 005-2010000 za stanovanjski objekt pod točko e, SI00 006-2010000 za parkirne prostore pod točko f, – ime in naslov: Proračun Občine Trbovlje. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v petek, 2. 9. 2011, ob 8. uri, v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 17. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 18. Dodatne informacije so na voljo (tel. 03/56-27-976 ali 03/56-27-912).
Občina Trbovlje

AAA Zlata odličnost