Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 353/2011 Ob-4287/11 , Stran 1973
Št. 353/2011 Ob-4287/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis za zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1 Parc. št. 401/8, travnik, v izmeri 5 m2, k.o. 1783 – Grosuplje - naselje, osnovna namenska raba zemljišča je po planu poselitveno območje naselje Grosuplje znotraj urbanistične zasnove, mešano območje. Izklicna cena zemljišča znaša 639,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 177/3, dvorišče, v izmeri 446 m2, k.o. 404 – Prvenci, predmetno zemljišče se v celoti nahaja v poselitvenem območju P13-S5 Prvenci II, ki je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 13.569,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 156/3, njiva, v izmeri 2057 m2, k.o. 1012 – Vransko, do deleža 286/2057 in parc. št. 156/4, njiva, v izmeri 732 m2, k.o. 1012 – Vransko, do deleža 96/732, predmetni zemljišči sta po planu opredeljeni del kot stavbni zemljišči na osrednjem območju centralnih dejavnosti in del kot stavbni zemljišči na območju drugih urejenih zelenih površin. Izklicna cena zemljišč znaša 32.277,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči sta obremenjeni z zakupom do 31. 12. 2011. Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 4 Parc. št. 274/7, pašnik, v izmeri 1508 m2, k.o. 2497 – Nadanje selo, osnovna namenska raba zemljišča je po planu opredeljena kot stavbno zemljišče naselja Nadanje selo, iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja, da na delu parcele velja prostorski ukrep razlastitve in omejitve lastninske pravice po Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10), prav tako velja tudi prepoved iz prostorskega ukrepa in sicer omejitev lastninske pravice v javno korist, zemljišče se nahaja v vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame. Izklicna cena zemljišča znaša 63.525,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 26. 8. 2011, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-08/2011, za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnika oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnika. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 1 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga, skladno z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2011, sprejetim s strani Sklada, ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 1, občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 3 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremične ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad s solastnikom sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 29. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost