Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4298/11 , Stran 1971
Ob-4298/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) in drugega odstavka 27. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2010/11
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2010/11. Namen sofinanciranja realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del je spodbujanje ustvarjalnosti študentov, ki se na visokošolski ravni pripravljajo za umetniške poklice na avdiovizualnem področju, in omogočanje rasti slovenske filmske kulture v celoti. Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu. Realizacija študijskih filmov in študijskih televizijskih del po tem razpisu se sofinancira na podlagi sheme državnih pomoči N 454/2009 – Shema podpore slovenski filmski industriji. 2. Razlaga izrazov Finančni načrt prijavljenega programa je prikaz virov financiranja programa, vključujoč vse stroške, potrebne za realizacijo posameznih projektov prijavljenega programa ter pojasnila, na kakšen način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo posameznih projektov celotnega prijavljenega programa. Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo prijavljenega programa po posameznih projektih, vključno z morebitnimi predhodnimi fazami. Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projektov prijavljenega programa so vse verodostojne listine (pred/pogodbe s financerji, koproducenti, s sponzorji itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za realizacijo prijavljenega programa. Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu, imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu Agencija sofinancira projekte s področja slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri katerem ima večinski producentski delež slovenski producent ali je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije. Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene visokošolske ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED izobražujejo za umetniške poklice na področju filma in televizije. Za sredstva agencije na tem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila po uradni dolžnosti. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega razpisa, agencija odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. 4. Merila 4.1. Pri ocenjevanju vlog, prispelih na ta razpis, bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) agencije uporabila naslednje kriterije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni program je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni program na tem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v sofinanciranje, je 80 točk. 5. Obvezne priloge: – prijavni obrazec z izjavami; – finančni načrt programa realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2010/2011 po posameznih projektih z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije; – predračun programa realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2010/2011 po posameznih projektih. Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – dokazilo, da prijavitelj izvaja nacionalni program visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED; – dokazilo, da prijavitelj izvaja veljavni visokošolski študijski program za umetniške smeri s področja filma in televizije; – dokazila, da visokošolski študijski program izvajajo visokošolski učitelji, habilitirani za ustrezna umetniška področja; – opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc; – navedba podatkov o študentih in naslovih projektov; – sinopsisi in scenariji prijavljenih projektov; – terminski načrt realizacije projektov študijskega programa za študijsko leto 2010/2011; – reference prijavitelja kot nosilca visokošolskih študijskih programov za umetniške smeri s področja filma in televizije (festivalske reference in nagrade v preteklih sedmih letih); – reference diplomantov visokošolskih študijskih programov prijavitelja. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo študijskih filmov in študijskih televizijskih del po tem razpisu, je 120.000,00 EUR. Največji možni znesek za posamezni projekt programa, ki bo financiran na podlagi tega javnega razpisa, znaša 20.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2011. 7. Upravičeni stroški Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11). Agencija sofinancira posamezne projekte prijavljenega programa po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Ne glede na prejšnji odstavek agencija sofinancira projekte nizko proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma, večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih, kar za igrane filme znaša 1.272.108 EUR, za dokumentarne 242.966 EUR. V primeru, če bo prva tranša avans, mora prijavitelj sofinanciranega programa pred izplačilom prve tranše predložiti listino o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega programa v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu. Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija. 8. Ta javni razpis se prične z dnem 12. 8. 2011 in se zaključi z dnem 12. 9. 2011. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z izjavami; – obrazca za finančni načrt in predračun programa realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2010/2011; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času agencije (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni natečaji. 10. Oddaja in dostava vlog Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del«, se za prijavljeni program lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani morajo biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. 11. Odpiranje vlog Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva agencije na podlagi tega razpisa. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov projekta. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge, z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje Strokovno presojo in ocenjevanje vseh ustreznih vlog izvede pristojna strokovno programska komisija. SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku osmih dni povabi prijavitelje programov na ta razpis, ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega programa. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje iz tretjega odstavka te točke ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe programa ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje programa, na kar mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti. O sofinanciranju prijavljenih programov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih programih, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti prijavitelja do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost programa glede na finančni načrt in predračun prijavljenega programa. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja programa na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega programa. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor agencije. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, strokovna sodelavka II, lidija.zajec@film-center.si, (tel. 01/234-32-20).
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost