Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 57/2011 Ob-4315/11 , Stran 1968
Št. 57/2011 Ob-4315/11
Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09 in 62/10 – ZUTPG; v nadaljevanju: ZŠtip), soglasja ministra za delo, družino in socialne zadeve št. 11014-1022/2011-3 z dne 5. 8. 2011 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih (v nadaljevanju: javno veljavni izobraževalni programi). 2. Vrednost razpisa Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja posameznega dijaka oziroma študenta – kadrovskega štipendista (v nadaljevanju: štipendist) po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni ravni izobraževanja je 3.000.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev. 3. Višina štipendije in višina sofinanciranja Višina kadrovske štipendije ne sme biti nižja od državne štipendije, kot jo določa ZŠtip. Državna štipendija na dan 1. 7. 2011 brez dodatkov znaša 38,97 EUR za dijaka in 58,47 EUR za študenta. Sofinanciranje sklada znaša 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. Če sofinanciranje kadrovske štipendije v višini 30% minimalne plače ne dosega 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi minimalne plače dokler ne doseže 50% kadrovske štipendije. 4. Upravičenost do sofinanciranja Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije štipendista od šolskega/študijskega leta 2011/2012 dalje do zaključka izobraževalnega programa posameznega štipendista za zneske kadrovskih štipendij, ki jih je oziroma jih bo izplačal na podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju s štipendistom, za katerega mu je odobreno sofinanciranje. Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen do sofinanciranja. Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije tudi v času absolventskega staža štipendista do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja največ eno študijsko leto. 5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen štipenditor, ki izpolnjuje sledeče pogoje: – je pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba ali je štipenditor v javnem sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti, – ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja po določilih zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, – bo v šolskem/študijskem letu 2011/2012 kadrovsko štipendijo izplačeval vsaj enemu štipendistu za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogoji iz ZŠtip, – kadrovskih štipendij, ki jih prijavlja na ta razpis, ni podelil v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, – zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja posameznega štipendista od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni ravni izobraževanja, – ima s štipendistom medsebojna razmerja za trenutno izobraževalno raven izobraževanja urejena s pogodbo o štipendiranju, ne glede na to, kdaj je bila pogodba o štipendiranju sklenjena. Štipendist, za katerega štipenditor uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima status dijaka ali študenta, – ima državljanstvo: a) Republike Slovenije, b) države članice Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali je družinski član osebe s takim statusom v skladu z določili zakona, ki ureja prebivanje tujcev, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, c) države članice EU ali EGP in je bil zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali je družinski član take osebe, če ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, d) tretje države, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ali je ožji družinski član take osebe, kot ga določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, – ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju, torej ne prejema državne ali Zoisove štipendije, kadrovske štipendije pri drugem štipenditorju, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ali štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti, – ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih štipenditorja, – ni v delovnem razmerju, – ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali katerikoli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov, in – izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora štipendist izpolnjevati celoten čas sofinanciranja kadrovske štipendije po tem razpisu. Za štipenditorja in štipendista izpolnjevanje pogojev sklad preverja na podlagi izjav štipenditorja in štipendista, predloženih dokazil, zahtevanih v 7. točki tega razpisa in z uradnimi poizvedbami pri pristojnih organih oziroma institucijah. 6. Obveznosti štipenditorja Štipenditor je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje, najkasneje v treh mesecih po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Izjemoma lahko štipenditor štipendista zaposli po zaključenem zadnjem letniku izobraževalnega programa in pred zaključkom izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja, če je štipendistu dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v enem letu po zaposlitvi oziroma največ v dveh letih po zaključku zadnjega letnika izobraževalnega programa, pri čemer t.i. absolventski staž ne šteje kot letnik. V takem primeru štipenditor od meseca, v katerem je zaposlil štipendista, ni več upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije. Štipenditor mora s štipendistom pogodbo o zaposlitvi skleniti s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo neposredno sofinanciranje tega štipendista, pri čemer se morebitna zaposlitev pred zaključkom izobraževanja glede na določila prejšnjega odstavka ne upošteva v izpolnjevanje pogojev glede trajanja zaposlitve. Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas. Štipenditor lahko v soglasju s posameznim štipendistom in skladom celotne pogodbene obveznosti za posameznega štipendista po pogodbi o sofinanciranju prenese na drugega štipenditorja, če ta izpolnjuje vse s tem razpisom predpisane pogoje in prevzame vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju za tega štipendista. O prenosu se sklene aneks k obstoječi pogodbi o sofinanciranju in pogodba o sofinanciranju z novim štipenditorjem. Sklad lahko prenos enega, več ali vseh štipendistov pogodbe o sofinanciranju odobri le v primeru posebej utemeljenih in tehtnih razlogov, kar sklad presodi na podlagi vložene prošnje štipenditorja, ki ji mora ta priložiti tudi potrebna dokazila o obstoju teh razlogov ter soglasje novega štipenditorja, da je pripravljen prevzeti posameznega štipendista. Štipenditor mora po potrebi, najmanj pa enkrat letno, poročati skladu o številu štipendistov, višini podeljenih in izplačanih kadrovskih štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja oziroma izobraževalnih programih, o zaključku izobraževanja štipendistov in zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Štipenditor je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo predložiti skladu. Pogodba med štipenditorjem in skladom se prekine, štipenditor pa mora vrniti prejeta sredstva skladno s pogodbo o sofinanciranju, če štipendist: – preneha izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 5. točke tega razpisa, – prekine izobraževanje po svoji krivdi, – po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal kadrovsko štipendijo, – pred zaključkom zadnjega letnika izobraževalnega programa sklene pogodbo o zaposlitvi pri štipenditorju, – pred izpolnitvijo določil pogodbe o štipendiranju s štipenditorjem sklene pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu oziroma se samozaposli, – izgubi status dijaka ali študenta, – spremeni izobraževalni program brez predhodnega soglasja štipenditorja, – kadrovsko štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov, – po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje kadrovske štipendije oziroma iz teh dokazil izhaja, da teh pogojev ne izpolnjuje, – po zaključenem izobraževanju ne sprejme zaposlitve pri štipenditorju, – zaposlitev pri štipenditorju prekine pred izpolnitvijo pogojev iz pogodbe o sofinanciranju s skladom, sklenjene po tem razpisu, – prekine pogodbo o štipendiranju s štipenditorjem. Pogodba med štipenditorjem in skladom se prekine, štipenditor pa mora vrniti prejeta sredstva skladno s pogodbo o sofinanciranju, če štipenditor: – odstopi od pogodbe o sofinanciranju, sklenjene s skladom, – ne zaposli štipendista po zaključenem izobraževanju, – prekine pogodbo o štipendiranju s štipendistom, – nenamensko porabi sredstva, – sredstva pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov. V primeru zadnjih dveh alinej prejšnjega odstavka ima sklad pravico zahtevati od štipenditorja takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku. Štipenditor je dolžan sredstva vrniti v revalorizirani vrednosti, vendar najmanj v višini prejetih sredstev. V primeru zamude vračila bo štipenditor dolžan plačati tudi pripadajoče zakonite zamudne obresti za čas zamude. Štipenditor mora skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. 7. Zahtevana dokumentacija Štipenditor mora predložiti v celoti izpolnjen, s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan prijavni obrazec. Ob potrditvi izpolnjenega prijavnega obrazca se bo oblikovala datoteka XML, ki jo štipenditor pošlje skladu po elektronski pošti; isti obrazec mora štipenditor natisnjen, žigosan in podpisan skupaj z zahtevanimi dokazili predložiti skladu tudi v fizični obliki osebno ali po pošti. Podatki v elektronski obliki ne štejejo kot vložitev vloge in so zgolj informativne narave. Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora štipenditor predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: – izpolnjen in podpisan obrazec Izjava štipenditorja, s katero ta izjavi, da: a) je seznanjen z vsebino vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, b) ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja po določilih zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, c) bo za sofinanciranje prijavljenim štipendistom zagotavljal kadrovsko štipendijo za celoten čas trajanja izobraževanja na posamezni ravni izobraževanja od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževalnega programa, ki je predmet sofinanciranja, d) bo s štipendistom, za katerega bo prejemal sofinanciranje, po zaključenem izobraževanju sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo sofinanciranje te kadrovske štipendije; če bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas, e) za sofinanciranje prijavljeni štipendisti izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa, f) kadrovske štipendije podeljuje v skladu s pravilnikom ali drugim notranjim aktom štipenditorja, ki ureja področje štipendiranja, če štipenditor tak akt ima, g) bo podatke o štipendistu, pridobljene za namen vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog po ZŠtip, posredoval skladu in jih ne bo uporabil za lastne namene ali posredoval tretji osebi, – izpolnjen in podpisan obrazec Izjava in soglasje štipendista na predpisanem obrazcu, da skladu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov za namen vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog skladno z ZŠtip, – pogodbo o štipendiranju, sklenjeno s posameznim za sofinanciranje prijavljenim štipendistom, – potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/študijsko leto 2011/2012. Izjava iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika. Če izjavo ali prijavni obrazec podpiše s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, mora biti predloženo tudi veljavno pooblastilo tej osebi. Izjavo iz druge alineje mora podpisati štipendist, v primeru mladoletnega štipendista pa tudi njegov zakoniti zastopnik. Izjave morajo biti predložene v originalu! Druga zahtevana dokazila morajo biti originali ali overjene fotokopije. Štipenditor mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso, in sicer za vloge vložene: – do vključno 31. 12. 2011, v višini 21,02 EUR in – od vključno 1. 1. 2012 dalje, v višini 22,66 EUR. Upravno takso mora štipenditor plačati z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110114, o čemer predloži ob vlogi dokazilo o plačilu. 8. Oddaja vloge Vloge morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, z napisom »Vloga na 114. javni razpis« in točnim naslovom štipenditorja na hrbtni strani. S potrditvijo prijavnega obrazca za izpis se bodo v prijavo vneseni podatki posredovali skladu po e-pošti. Tako poslani podatki so informativne narave in ne štejejo kot vložitev vloge. Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 3. 2012. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada vsak delovni dan v poslovnem času. Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. 9. Postopek izbire Postopek javnega razpisa vodi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Komisija postopek vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji poslovanja. Razpisna komisija pripravi predlog za dodelitev sredstev izbranim štipenditorjem. Na podlagi predloga razpisne komisije direktor sklada vsakemu prijavljenemu štipenditorju izda odločbo najkasneje v roku, določenim z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo štipenditorji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih štipenditorji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. O odstopu od vloge mora štipenditor pisno obvestiti sklad. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva štipenditorji, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo skupna zaprošena sredstva presegala še razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost pri izbiri štipenditorji, ki so v prijavi prijavili višji delež štipendistov, katerih izobraževalni program se uvršča v katero od vrst in področij izobraževanja, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, ki ureja dodeljevanje državnih štipendij. Če ima več štipenditorjev enak delež teh potreb, se izbere vse štipenditorje z najvišjim enakim deležem teh potreb. Vloge štipenditorjev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. O morebitni pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Štipenditor lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi štipenditorji. 10. Pogodba o štipendiranju in izplačilo Izbrani štipenditorji bodo s skladom sklenili pogodbo o sofinanciranju, s katero se bodo uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec pogodbe je priloga temu razpisu. Sklad bo štipenditorju v tridesetih dneh po veljavnosti pogodbe izplačal sredstva v višini 70% pogodbenega zneska za šolsko/študijsko leto 2011/2012 oziroma po podpisu vsakoletnega aneksa k pogodbi za nadaljnja šolska/študijska leta. Podpis aneksa k pogodbi za sofinanciranje v naslednjem šolskem/študijskem letu je možen šele po zaključku sofinanciranja za tekoče leto. Preostala sredstva za posamezno šolsko/študijsko leto bo sklad izplačal po potrditvi prejetega popolnega zahtevka za izplačilo s pripadajočimi dokazili za posamezno šolsko/študijsko leto. Zahtevek mora štipenditor predložiti najkasneje v tridesetih dneh po izplačilu zadnje kadrovske štipendije za posamezno šolsko/študijsko leto. 11. Varovanje podatkov Štipenditor se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo podatki o štipenditorju in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij v skladu z zakonoma, ki urejata dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. 12. Dodatne informacije in dokumentacija Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku »Razpisi in objave«, možno pa jo je osebno prevzeti v vložišču sklada, vsak delavnik v poslovnem času. Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Kseniji Yoder Batič in Bogdani Fink, in sicer tel. 01/434-58-82 ali 01/434-58-84 oziroma na e-poštnem naslovu: kadrovske@sklad-kadri.si ter na spletni strani sklada. Poslovni čas sklada je vsak delovni dan, od 9. do 15. ure, ob sredah do 16. ure in ob petkih do 14. ure. Uradne ure so vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost