Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 55/2011 Ob-4294/11 , Stran 1966
Št. 55/2011 Ob-4294/11
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) in sklepa Vlade Republike Slovenije št. 11008-2/2011/4 z dne 26. 7. 2011, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2011/2012 (110. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnim programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2011/12. Do štipendije po tem javnem razpisu so upravičeni: – štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 2011/2012, – kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu. Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 2011/2012. Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije in ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se bodo ocenile na podlagi meril, ki jih določa javni razpis. 2. Višina sredstev in štipendije Višina razpoložljivih sredstev za štipendije po tem javnem razpisu za študijsko leto 2011/2012 znaša 500.000,00 EUR. Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2011/2012 znaša 150,00 EUR mesečno oziroma 1.800,00 EUR za celo študijsko leto. K štipendiji se dodelijo naslednji dodatki: – dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na mesec, – dodatek za študente iz Porabja v višini 80,00 EUR na mesec, – dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00 EUR na mesec, – dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, razen za državljane držav članic Evropske unije, v višini 122,00 EUR na mesec. Do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje bo štipendist upravičen le v primeru prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije od začetka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje v študijskem letu 2011/2012. Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije in uveljavljajo dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, morajo k vlogi predložiti potrdilo o prijavi od oktobra 2011 dalje. Kandidati, ki jim bo prvič dodeljena pravica do prejemanja štipendije, morajo predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje pred podpisom pogodbe o štipendiranju. 3. Pogoji javnega razpisa Kandidat, ki prvič uveljavlja pravico do štipendije, mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje: 1. ima katerega od naslednjih osebnih statusov: – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije ali – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije ali – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa, 2. hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, 3. hkrati ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca, 4. ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji, 5. ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let, 7. je v študijskem letu 2011/2012 vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo. Izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alineje 1. točke, 2., 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka javni sklad preverja na podlagi izjave kandidata oziroma uradne poizvedbe pri pristojnem organu oziroma instituciji. Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izpolnjevati pogoje za nadaljevanje dodiplomskega študija in izkazati vpis v višji letnik v študijskem letu 2011/2012 glede na 7. točko prvega odstavka tega poglavja. 4. Dokumentacija 4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in ji priložiti naslednja dokazila: 1. kandidati, ki so brez državljanstva Republike Slovenije, morajo predložiti dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti, in sicer: – kandidati, ki so pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz rojstnih matičnih knjig, iz katerih je razvidna slovenska narodnost, dokazila o članstvu v slovenskih izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah, itd.), dokazila o vezeh kandidata z Republiko Slovenijo ali druga ustrezna dokazila, – kandidati, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo na območju njihovega prebivanja) ali druga ustrezna potrdila; 2. dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, društvih, klubih, krožkih, šolah, misijah ipd.), iz katerih mora biti razviden časovni in vsebinski obseg delovanja; 3. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študijskem letu 2011/2012; 4. potrdilo o vseh doseženih ocenah v zadnjem letniku zaključenega formalnega izobraževanja; če je kandidat to izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, ga lahko javni sklad pozove k predložitvi uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat zaključil izobraževanje; 5. življenjepis kandidata z opisom udejstvovanja v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije; 6. najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da je kandidat najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2011/2012 – za kandidate, ki uveljavljajo dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana. Kandidat, ki uveljavlja dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, bo moral pred podpisom pogodbe o štipendiranju predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dokazila iz točk 1., 2. in 3. je treba predložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu. Kandidat, ki v času oddaje vloge še nima začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora za zastopanje pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali na sedežu javnega sklada. 4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije Štipendist mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in potrdilo o vpisu v višji letnik študija v študijskem letu 2011/2012 v izvirniku ali v overjenem prepisu. Štipendist, ki uveljavlja dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, mora predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije od oktobra 2011 dalje. Štipendist, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana, mora predložiti najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je štipendist najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2011/2012. 5. Merila za ocenjevanje vlog novih kandidatov Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se ocenjujejo na podlagi dveh meril in sicer povprečne ocene in aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije. Prijavitelj lahko na podlagi vseh meril prejme največ 50 točk, pri čemer mora po merilu pod točko b) prejeti najmanj 5 točk, da se vloga prijavitelja uvrsti v nadaljnji postopek. a) Ocene Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega letnika zaključenega izobraževalnega programa. Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji. Ocene, pridobljene na programih v Republiki Sloveniji, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5. b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije Prijavitelj mora aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb s podpisom in žigom. Vsaka aktivnost, ki jo uveljavlja prijavitelj, mora biti vsebinsko in časovno opredeljena. Za vsako izkazano aktivno sodelovanje prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje možno število točk po tem merilu je 25 točk. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Javni sklad bo najprej odločil o vlogah prijaviteljev, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije. Glede na dodeljena sredstva po prejšnjem odstavku bo preostanek razpoložljivih sredstev namenil kandidatom, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije. Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk od prijavitelja z največ točkami do tistega z najmanj točkami. Če več kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, prejme enako število točk, se prijavitelji dodatno razvrstijo glede na povprečno oceno, ki je bila upoštevana v postopku točkovanja vloge po merilu ocen. Na seznam upravičencev do štipendije se izmed kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, prednostno uvrsti po en kandidat, ki je med prijavitelji iz iste države dosegel najvišje skupno število točk. Če razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za vse take prijavitelje, imajo prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk oziroma v primeru enakega števila točk prijavitelji z višjo povprečno oceno. Preostali kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto število točk od prijavitelja z največ točkami dalje, ne glede na državo, pri čemer se prijavitelji, ki so dosegli enako število točk, dodatno razvrstijo po doseženi povprečni oceni. 7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja Postopek javnega razpisa vodi razpisna komisija v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Javni sklad vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi morebitnih z odločbo predvidenih dokazil s strani kandidata javni sklad z izbranimi kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, sklene pogodbo o štipendiranju. Štipendisti, ki jim je že dodeljena pravica do štipendije, z javnim skladom sklenejo aneks k pogodbi o štipendiranju. O dodelitvi pravice do štipendije novim kandidatom, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se odloči za obdobje od študijskega leta 2011/2012 do konca izobraževalnega programa. O višini štipendije odloči javni sklad vsako študijsko leto. Upravičenec po tem javnem razpisu lahko prejme štipendijo le za en dodiplomski študij in eno leto za posamezen letnik, za katerega v preteklosti še ni prejemal štipendije po preteklih razpisih sklada. Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za tekoče študijsko leto, njeno izvajanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi ter vloži vlogo na vsakoletni razpis. 8. Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, vidno označena z napisom »Vloga na 110. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano prijavnico ter vsa dokazila iz 4. točke morajo kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije predložiti najkasneje do vključno 20. septembra 2011, štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije do vključno 30. septembra 2011. Vloga je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden poteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je mogoče oddati osebno na naslovu javnega sklada vsak delovni dan v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. Osebno vložena vloga se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure (za rok 20. 9. 2011) ali do 14. ure (za rok 30. 9. 2011). Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Če prijavitelji ne bodo dopolnili vloge v določnem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge, bo javni sklad njihove vloge zavrgel. 9. Dostopnost dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani javnega sklada: www.sklad-kadri.si in na naslovu, Javnega sklada republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v poslovnem času. Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu: maja.deisinger@sklad-kadri.si oziroma v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Maji Deisinger tel. 01/434-10-80 ali 01/434-58-96 ali osebno na naslovu javnega sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost