Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 56/2011 Ob-4293/11 , Stran 1965
Št. 56/2011 Ob-4293/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji 21. 4. 2011, ter Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij državljanov Zelenortskih otokov v Republiki Sloveniji
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje študija največ dveh državljanov Zelenortskih otokov v Republiki Sloveniji. Štipendija se dodeli za: – šolnino za enoletni program učenja slovenskega jezika in dodiplomski študij splošne medicine v višini dejanske šolnine, in – življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno za vsa leta štipendiranja. Štipendija za življenjske stroške že vključuje stroške zdravstvenega zavarovanja in namestitve ter stroške, povezane z izobraževalnim programom. Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa in ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi (vpisnina, literatura, laboratorijski prispevki, zavarovanje in drugi stroški). Štipendija za šolnino in življenjske stroške se podeli za enoletni program učenja slovenskega jezika in šestletni študijski program medicine. Štipendija za življenjske stroške se podeli tudi za obdobje od poteka študijskega programa do zaključka študija, vendar največ za 12 mesecev po zaključku študijskega programa. Štipendist mora z izobraževanjem pričeti s 1. oktobrom študijskega leta 2011/2012 ali 2012/2013. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 100.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz namenskih sredstev javnega sklada. 3. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1. je državljan Zelenortskih otokov in hkrati ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, 2. je bil za štipendijo po tem razpisu nominiran s strani pristojnih organov Zelenortskih otokov, 3. se bo izobraževal po programu splošne medicine na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa, na katerem bo pridobil uradno formalno javnoveljavno stopnjo izobrazbe, za katero bo prejel javnoveljavno spričevalo, 4. bo imel od začetka izobraževanja, ki je predmet štipendiranja po tem razpisu, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, 5. bo imel celoten čas študija po programu splošne medicine, ko bo upravičen do štipendije, status rednega študenta v Republiki Sloveniji; 6. v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih; 7. v Republiki Sloveniji ali v tujini v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo: – v delovnem razmerju, – opravljal samostojne registrirane dejavnosti, – vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojnem organu v tujini. Če bo kandidatu podeljena štipendija po tem razpisu, bo moral zgoraj navedene pogoje izpolnjevati celoten čas izobraževanja. Javni sklad bo izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja preverjal na podlagi prijavnice in dokazil, določenih v naslednji točki razpisa, izjave kandidata ter z uradnimi poizvedbami pri pristojnih organih oziroma institucijah. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: 1. potrdilo o državljanstvu in prebivališču kandidata oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih bo javni sklad ugotavljal državljanstvo kandidata in prebivališče, 2. potrdilo o opravljeni mednarodni maturi (IB – International Baccalaureate), iz katerega so razvidne tudi dosežene ocene; 3. izpis ocen srednješolskega izobraževanja po programu mednarodne mature. Dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije, vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Oddanih originalov ali overjenih prepisov javni sklad ne vrača. Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave bosta za štipendiranje izbrana kandidata, ki izpolnjujeta pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se bo za odločitev o izbiri štipendistov uporabilo merilo višje dosežene povprečne ocene na srednješolskem izobraževanju po programu mednarodne mature. Vloge kandidatov, ki prispejo po izbiri dveh štipendistov, se zavrnejo. 6. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, lahko pooblasti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati tudi pooblaščenec. Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno notarsko overiti. Pooblastilo mora biti oddano v originalu in ga morata podpisati tako kandidat kot pooblaščenec. 7. Obravnavanje vlog, pogodba o štipendiranju in nakazilo štipendije Javni sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat predloži dokazila, zahtevana v odločbi, javni sklad z izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. S pogodbo se opredelijo vse obveznosti štipendista skladno z SPP. Nakazilo štipendije se izvaja skladno z določili pogodbe. 8. Dostopnost dokumentacije Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si. Prav tako je dokumente možno prevzeti na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22, (6. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času. Poslovni čas sklada je v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro (v nadaljevanju: poslovni čas). 9. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 116. razpis). Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času ali po pošti. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijave po elektronski pošti se ne bodo upoštevale. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do podelitve dveh štipendij, vendar najdlje do 31. 8. 2012. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) takse prosta. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Vloge, ki bodo prispele po dodelitvi dveh štipendij in pred potekom odprtega roka, bodo zavrnjene. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi štipendisti. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada: www.sklad-kadri.si, v razdelku Razpisi in objave, telefonsko ali osebno pa v času uradnih ur, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Darinki Trček, tel. +386 (0)1/434-10-88, e-pošta: darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost