Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 13/2011 Ob-3287/11 , Stran 1289
Št. 13/2011 Ob-3287/11
Uprava družbe Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, v zvezi s 17. skupščino delničarjev, ki bo v sredo, dne 15. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, na podlagi določil 298. člena ZGD-1 obvešča delničarje, da je dne 20. 5. 2011 prejela zahtevo delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 5.348 delnic, kar predstavlja 7,69% osnovnega kapitala družbe, za razširitev dnevnega reda tako, da se dnevni red razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), dosedanja 6. točka dnevnega reda – Vprašanja in predlogi delničarjev, pa se ustrezno preštevilči v 7. točko. Nova 6. točka se glasi: 6. Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije. Predlog sklepa delničarja KAD,d.d.: Družba Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d., Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5111978000, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izvede postopek za likvidacijo. Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine o prenehanju družbe. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov sedeža družbe Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje družba PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga samostojno zastopata Matej Golob Matzele, glavni izvršni direktor in Metka Kandrič, izvršna direktorica. Likvidacijsko podjetje je upravičeno do plačila svoje storitve. Skupščina pooblasti nadzorni svet, da določi prejemke in druge pravice likvidacijskega podjetja in pooblašča predsednika nadzornega sveta, da z likvidacijskim podjetjem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije. Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se razreši direktor družbe Prelesnik Andraž, Kocljeva ulica 5, 1330 Kočevje. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi »Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d. – v likvidaciji«, s skrajšano firmo »Intertrade ITA, d.d. – v likvidaciji«. Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar daje skupščina s tem sklepom že vnaprej soglasje, v skladu z določbami 413. člena ZGD-1. Obrazložitev: Predlagateljica kapitalska družba, d.d. v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 zahteva, da se dnevni red skupščine razširi z dodatno točko dnevnega reda, ki se nanaša na odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije. Predlagateljica ugotavlja, da družba Intertrade ITA, d.d., primarne dejavnosti, to je zastopanje tujih firm oziroma posredništvo pri prodaji, ne opravlja več v zadostnem obsegu. Pretežni del prihodkov družbe izhaja iz dejavnosti upravljanja s premoženjem družbe, katerega večina uporablja večinska lastnica družbe, to je družba Interra d.d. Zaradi prepletenosti razmerij med večinskim delničarjem družbe Intertrade ITA, ki je obenem tudi največji upnik družbe ocenjujemo, da nadaljnje poslovanje družbe ni več smiselno oziroma smotrno. S samim nadaljnjim poslovanjem družbe se po mnenju predlagateljice povzročajo le dodatni stroški poslovanja, ki zmanjšujejo vrednost premoženja lastnikom oziroma delničarjem. Zaradi navedenega predlagateljica predlaga, da skupščina sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije. Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine družbe, ki bo 15. 6. 2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1. Intertrade ITA d.d. uprava družbe Na podlagi določila 18. člena Statuta delniške družbe Intertrade ITA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 3, sklicujem
čistopis dnevnega reda 17. skupščine delničarjev,
ki bo v sredo, dne 15. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič. 2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2010 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2010 z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave: Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010, znaša 3.666.011 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 3.501.098 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 164.913 EUR se uporabi: – 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na delnico družbe; – preostali bilančni dobiček v višini 3.549.199 EUR ostane neporabljen oziroma bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi, d.d. na presečni dan 17. 6. 2011. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let. 4. Imenovanje revizorja družbe. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2011 revizijsko družbo PLUS Revizija d.o.o., Ljubljana, Bežigrad. 5. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa uprave: Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2010 upravi družbe niso bili izplačani nobeni prejemki, uprava družbe ni prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega dela prejemkov, ne iz naslova gibljivega dela prejemkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov. Članom nadzornega sveta družbe je bila v poslovnem letu 2010 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 419,60 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 419,60 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 629,40 EUR. 6. Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije. Predlog sklepa delničarja KAD,d.d.: Družba Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d., Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5111978000, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izvede postopek za likvidacijo. Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine o prenehanju družbe. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov sedeža družbe Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje družba PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga samostojno zastopata Matej Golob Matzele, glavni izvršni direktor in Metka Kandrič, izvršna direktorica. Likvidacijsko podjetje je upravičeno do plačila svoje storitve. Skupščina pooblasti nadzorni svet, da določi prejemke in druge pravice likvidacijskega podjetja in pooblašča predsednika nadzornega sveta, da z likvidacijskim podjetjem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije. Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se razreši direktor družbe Prelesnik Andraž, Kocljeva ulica 5, 1330 Kočevje. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi »Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d. – v likvidaciji«, s skrajšano firmo »Intertrade ITA, d.d. – v likvidaciji«. Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar daje skupščina s tem sklepom že vnaprej soglasje, v skladu z določbami 413. člena ZGD-1. 7. Vprašanja in predlogi delničarjev. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice: Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe Intertrade ITA d.d. vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 11. 6. 2011 (presečni dan), ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si. Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, vsak delovni dan, od 13. do 15. ure, od dne objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe: www.intertrade-ita.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si. Način glasovanja Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi najkasneje pred začetkom zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe www.intertrade-ita.si. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: emil.marsic@intertrade-ita.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se morajo ob prihodu na skupščino prijaviti v dvorani tako, da predložijo osebni dokument z namenom identifikacije, na seznamu prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje. V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prijavi svoje udeležbe na skupščini. Skupno število vseh izdanih delnic družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (z oznako INRG) je na dan sklica skupščine 69.531. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 69.531.
Intertrade ITA d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti