Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3322/11 , Stran 1288
Ob-3322/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d., Uprava NLB d.d. sklicuje
17. skupščino
delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2011, s pričetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev NLB d.d. Uprava in nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi: – za člana verifikacijske komisije se izvoli Marko Jerič, – za člana verifikacijske komisije se izvoli Jure Košar. 2. Predstavitev Letnega poročila 2010 in Poročila nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2010, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2010 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb oziroma drugih aktov banke. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2010 in s Poročilom nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2010. Prav tako se skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu ter s pravili nadzornega sveta NLB d.d. za določitev drugih pravic po ZPPOGD. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu NLB d.d. Uprava in nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: 3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2010 znaša 1.309,13 EUR. NLB d.d. je v letu 2010 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 183.423.205,56 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme rezerv iz dobička. Bilančni dobiček se tako v celoti nanaša na neizplačane dividende tistim delničarjem, katerim v roku petih let, po sklepu skupščine dividend ni bilo mogoče izplačati, ker upravičenci niso posredovali podatkov za izplačilo. V skladu z določili veljavne zakonodaje so te dividende zastarale in so bile prenesene na zadržani dobiček, ki je del bilančnega dobička. Znesek neizplačanih dividend v višini 1.309,13 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička. 3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2010. 4. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Uprava in nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. 6. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2010 ter mnenja nadzornega sveta NLB d.d. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2010 in z mnenjem nadzornega sveta NLB d.d. 7. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta NLB d.d. Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa: Skupščina delničarjev NLB d. d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. Jan Vanhevel dne 7. 2. 2011 podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za nadomestnega člana nadzornega sveta NLB d.d. izvoli Dirk Mampaey in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta NLB d.d., ki so bili izvoljeni na 14. redni skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30. 6. 2009. 8. Določitev plačila za opravljanje funkcije in sejnin članov nadzornega sveta in komisij Uprava in nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: 8.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta, ki je določen v naslednjem odstavku tega sklepa. 8.2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ter namestnik predsednika nadzornega sveta v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta. 8.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko in statutarno določeno odgovornost. 8.4. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejnin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 15. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 30. 6. 2010. V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 5 in točko 7 nadzorni svet NLB d.d., točki 2 in 6 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njih ne glasuje, medtem ko sta predlagatelja pri preostalih točkah dnevnega reda uprava in nadzorni svet NLB d.d. Gradiva Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh, www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in predlagane spremembe in dopolnitve le tega. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26. 6. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni. Dopolnitev dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 3. 6. 2011. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 3. 6. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov: Skupscina2011@nlb.si Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov: Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov: Skupscina2011@nlb.si Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Uprava NLB d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti