Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3288/11 , Stran 1286
Ob-3288/11
Na podlagi 295. člena ZGD in 6.3. točke Statuta delniške družbe Kraški zidar d.d., Sežana, sklicujem
15. sejo skupščine
družbe Kraški zidar d.d., Sežana,
ki bo v sredo, dne 29. 6. 2011, ob 8. uri, na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 1, Sežana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in določitev notarja. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Za predsednico skupščine se imenuje Ksenijo Gregorčič Mozetič. V verifikacijsko komisijo se imenuje Ingrid Kemperle, Martina Ivanović, Julijana Ukmar. Za notarja se določi Gregor Mesar. 2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 2.1 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2010 ter stališčem nadzornega sveta do revizorskega poročila. 2.2 Skupščina ugotavlja – da znaša bilančni dobiček družbe Kraški zidar d.d. Sežana, na dan 31. 12. 2010, 10.045.173,95 EUR; – da se za izplačilo dividend nameni del bilančnega dobička v višini 334.068,50 EUR oziroma v višini 0,50 EUR bruto na delnico; – da se dividende v višini 0,25 EUR na delnico izplačajo najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa, dividende v višini 0,25 EUR na delnico pa najkasneje v 180 dneh, delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine; – da se o uporabi preostanka bilančnega dobička, v višini 9.711.105,45 EUR odloča v naslednjih poslovnih letih. 2.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje družba PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10,6230 Postojna. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno najavijo in posredujejo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 27. 6. 2011. Udeležence naprošamo, da se na dan zasedanja skupščine prijavijo najkasneje 30 minut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer bo potekala skupščina, da bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost na seznamu udeležencev ter prevzeli gradivo za glasovanje. Skupščina odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti podani v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v enem tednu po objavi sklica. Gradivo za sejo skupščine je od sklica skupščine dalje na vpogled na sedežu družbe Kraški zidar d.d. Kolodvorska ulica 1, Sežana.
Kraški zidar d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti