Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3284/11 , Stran 1286
Ob-3284/11
Na podlagi 295. in 422. člena Zakona o gospodarskih družbah- ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe Komet – Metlika, d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj sklicuje
18. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2011, s pričetkom ob 13. uri, na sedežu družbe Rosalnice 1, Melika, s sledečim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in določi se notar, po predlogu likvidacijskega upravitelja. 2. Poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka in sprejem sklepa o zaključku likvidacijskega postopka in o nadaljevanju družbe. Predlog sklepa: a) Sprejme se poročilo likvidacijskega upravitelja, kot je predloženo. b) Sprejme se sklep o zaključku likvidacijskega postopka in o nadaljevanju družbe, kot je predloženo. 3. Sklep o razrešitvi članov nadzornega sveta in izvolitvi novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) Ugotovi se, da sta člana nadzornega sveta, ki zastopata kapital odstopila, zato se z dnem sprejema tega sklepa razrešita, kot člana nadzornega sveta. b) Ugotovi se, da je član nadzornega sveta, ki zastopa delavce odstopil, zato bo novi član izvoljen skladno z zakonskimi določili. c) Izvolita se nova člana nadzornega sveta, ki zastopata kapital, po predlogu. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila dodane točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje 7 dni po objavi tega sklepa skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu likvidacijskega upravitelja in da bo druge delničarje pripravi do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti po 305. členu ZGD-1. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini. Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili likvidacijskemu upravitelju najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo podati pisno pooblastilo. Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.
Likvidacijski upravitelj Andrej Mihevc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti