Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 43419 Ob-3259/11 , Stran 1285
Št. 43419 Ob-3259/11
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech, d.d. Velenje, sklicuje uprava
15. sejo skupščine
družbe Esotech, d.d. Velenje,
ki bo 30. 6. 2011, ob 18. uri, v prostorih družbe na Preloški cesti 1, 3320 Velenje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: 1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje David Premelč, za preštevalca glasov pa Mersida Rogo in Maja Koren. Na seji skupščine prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Esotech, d.d. za leto 2010, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Esotech za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2010, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Predlog sklepov: 2.1 Bilančni dobiček družbe Esotech, d.d. na dan 31. 12. 2010 znaša 1.511.323,97 EUR; sestavljen je iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 811.289,17 EUR in nerazdeljenega čistega dobička leta 2010 v višini 700.034,80 EUR. 2.2 Bilančni dobiček družbe v višini 1.511.323,97 EUR se uporabi tako, da: – se del bilančnega dobička v višini 242.421,00 EUR uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 19,00 EUR na delnico, po stanju delnic na dan 30. 6. 2011, – preostanek bilančnega dobička v znesku 1.268.902,97 EUR ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih. Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2011 in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe (pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana) na dan 30. 6. 2011. Za izplačilo dividend se uporabi bilančni dobiček, ki izvira: – iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2007, v znesku 98.634,34 EUR in – iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2008, v znesku 143.786,66 EUR. 2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2010, s čimer potrjuje in odobrava delo uprave v navedenem obdobju. 2.4 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju. 3. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Esotech, d.d. Predlog sklepa: 3.1 Skupščina ugotavlja, da dne 23. 8. 2011 preneha mandat članu nadzornega sveta, Robertu Hudourniku. Skupščina na predlog nadzornega sveta za mandatno obdobje 4. let imenuje za člana nadzornega sveta družbe Esotech, d.d., Roberta Hudournika. Mandat začne teči z dnem 24. 8. 2011. 3.2 Skupščina se seznani, da dne 6. 8. 2011 preneha mandat predstavniku delavcev v nadzornem svetu, Boštjanu Žigonu. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na seji dne 11. 3. 2011 za mandatno obdobje 4 let izvolil za člana nadzornega sveta družbe Esotech, d.d. (predstavnika zaposlenih), Boštjana Žigona. Mandat začne teči z dnem 7. 8. 2011. 4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa: 4. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe Esotech, d.d. za leto 2011 imenuje revizijska družba Ripro, d.o.o., Velenje. 5. Razno. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje. Glasovalno pravico imajo delničarji na osnovi izpisa delniške knjige, pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Esotech, d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti