Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3258/11 , Stran 1285
Ob-3258/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
devetnajsto skupščino
delniške družbe Trimo,
ki bo v petek, 8. 7. 2011 ob 10. uri, na sedežu družbe Trimo, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se: Predsednik skupščine: Anton Janc. Preštevalki glasov: Mija Kukenberger in Polonca Zajc Brandstatter. 2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 18.622.011,00 EUR. Bilančni dobiček v višini 18.622.011,00 EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. 3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: V skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06) skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 odstotkov lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu. V primeru prodaje po 247. členu Zakona o gospodarskih družbah se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Zaradi izteka mandata dosedanjim članom, nadzorni svet predlaga v izvolitev za člane novega nadzornega sveta s štiriletnim mandatom: mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanka, d.d, rojena 17. 3. 1948, stanujoča Tomšičeva 12, Maribor, Peter Zorič, direktor Zlata Moneta II finančna družba, d.d., rojen 26. 9. 1968, stanujoč Gregorčičeva ul. 26, Maribor, Marta Strmec, direktorica splošno kadrovskega sektorja v Trimo, d.d., rojena 29. 3. 1961, stanujoča Breza 5, Trebnje. Mandat nastopijo naslednji dan po izteku mandata dosedanjim članom nadzornega sveta. Skupščina se skladno s 37. členom statuta seznani z imenovanima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje družba Remars, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, Ljubljana. Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta. Gradivo Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami predlagateljev sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in 15. uro. Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Pogoji udeležbe Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan skladno 297. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Priglasitev in glasovanje Prijavljeni udeleženci na skupščini so se vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.
Trimo d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti