Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 10 Ob-3257/11 , Stran 1284
Št. 10 Ob-3257/11
Uprava Gradbenega podjetja Bohinj, d.d. na podlagi točke 7.3. statuta družbe sklicuje
skupščino
Gradbenega podjetja Bohinj, d.d.,
ki bo 28. 6. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica, z naslednjim dnevnim redom. I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Mihael Savnik, za preštevalca glasov se izvoli Simona Nartnik. Ugotovi se da je na skupščini navzoč notar Stane Krainer za sestavo notarskega zapisnika. II. Odločanje o začetku postopka prenehanja družbe in začetku postopka redne likvidacije nad družbo. Predlog sklepa: 1. Družba Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., s sedežem v Bohinjski Bistrici, Triglavska cesta 8, matična številka 5075432000, preneha in se nad družbo začne postopek likvidacije (redna likvidacija). 2. Skupščina družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije, skladno z določbami 402. člena ZGD-1. 3. Družba preneha na podlagi postopka redne likvidacije zaradi zmanjšanega obsega poslovanja, ki povzroča izgubo v poslovanju in nelikvidnost družbe. 4. Upniki družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica lahko svoje terjatve do družbe prijavijo v roku 30 dni od dneva objave sklepa o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije v Uradnem listu RS. 5. Za likvidacijskega upravitelja družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica se imenuje dosedanji poslovodja – direktor družbe Franc Lončar, Vrhniška cesta 6, Horjul. Mandat poslovodje – direktorja družbe Franca Lončarja se podaljša do zaključka redne likvidacije nad družbo Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. Plačilo likvidacijskemu upravitelju se obračuna po dejansko nastalih stroških za opravljeno delo v zvezi z likvidacijo družbe. 6. Skupščina družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. kot organ, ki je sprejel sklep, pooblašča direktorja družbe, da priglasi sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču. Sklep o prenehanju družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica in poziv upnikom za prijavo njihovih terjatev se objavita v Uradnem listu RS. 7. Po vpisu sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije v sodni register se nad družbo Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica, opravi postopek redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj je dolžan izpeljati likvidacijski postopek družbe v najkrajšem možnem času. Obvestilo delničarjem: 1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino – Gradivo za skupščino ter druga gradiva iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so po objavi skupščine delničarjem na voljo za vpogled na sedežu družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dne 24. 6. 2011. – Delničarji družbe, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5%, bodo sporočilo o sklicu skupščine prejeli po pošti priporočeno s povratnico. 2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev take točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega skica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi po pošti, na naslov Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska Bistrica. – Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. – Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo družbi po pošti, na naslov Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska Bistrica. – Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja, kot fizične osebe oziroma pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če le tega ta uporablja, pri čemer ima družba pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo družbi zahtevo ali predlog po pošti. – Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. 3. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice – Upravičenci do udeležbe na skupščini družbe so vsi delničarji družbe imetniki katerihkoli delnic družbe z glasovalno pravico, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo najavili tako, da se prijavijo v upravi družbe, vsaj 3 dni pred skupščino družbe, tj. do dne 24. 6. 2011 in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. – Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti