Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3256/11 , Stran 1284
Ob-3256/11
Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih službah (uradno prečiščeno besedilo ZGD-1-UPB3) in 10. člena Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor
11. skupščino
delniške družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne 30. 6. 2011, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Za predsednico skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot. Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič, Kidričeva 9a, Nova Gorica. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 skupaj z revizorskim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 204.346,87 EUR ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter podeli direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010. 5. Seznanitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta ter izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: a. Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo članov nadzornega sveta Zlatka Martina Marušiča in Franca Mužiča; b. Skupščina delničarjev izvoli kot nadomestnega člana za prvo imenovanega Mirjam Klančič, za drugo imenovanega pa Andreja Markočiča, za čas, ki traja od dneva izvolitve do poteka mandata prvotno izvoljenih članov, in sicer do 6. 9. 2013. 6. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe. Prijava udeležbe na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini oddajo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe in so na ta dan kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja. Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. direktor Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti