Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3255/11 , Stran 1283
Ob-3255/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1C in 18 člena Statuta delniške družbe, uprava Begrad d.d. sklicuje
18. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v sredo, dne 29. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine: Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje: Karin Julij. – Za preštevalca glasov se imenujejo: Grabrijan Sandi, Marko Drakulič. – Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Andrej Tiran. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2010, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Begrad za leto 2010, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2010 in s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata 1) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010, izkazan v znesku 459.470,93 EUR uporabi na naslednji način: 1) del bilančnega dobička v višini 101.958,18 EUR oziroma bruto vrednost 0,34 EUR na delnico, se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni KDD na dan zasedanja skupščine v obliki dividende in se izplača delničarjem v 8 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Kot vir za izplačilo dividend se uporabi nerazdeljeni bilančni dobiček iz leta 2007 v višini 71.600,16 EUR in iz leta 2008 v višini 30.358,02 EUR. 2) preostali bilančni dobiček v višini 357.512,75 EUR ostane nerazporejen. 2) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 3) Razrešitev člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga sklep: a) na podlagi predloga nadzornega sveta se razreši dosedanji član nadzornega sveta Ivan Zidar; b) za nadomestnega člana nadzornega sveta Begrad d.d. se kot predstavnika delničarjev izvoli: Jože Stegne, ekonomist. Mandat novo izvoljenega člana začne teči z dnem imenovanja na skupščini in se izteče s potekom mandata sedanjega nadzornega sveta do 28. 8. 2012. Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev o odpoklicu in imenovanju novega predstavnika delavcev v NS družbe. 4. Imenovanje revizorja. Nadzorni svet predlaga sklep: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. 5. Informacija o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu 2011. Točka 6. dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, revidirano letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe, www.begrad.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda, v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge družbi. Vse predloge razen volilnega predloga je potrebno posebej utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina, oziroma če skupščini ni predlagan sprejem sklepa, obrazložitev predlagane točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@begrad.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru pri KDD na presečni dan 24. 6. 2011, in bodo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24. 6. 2011, pisno prijavili svojo udeležbo na naslov družbe ter deponirali pooblastila na sedežu družbe Begrad d.d. Novo mesto. Pooblastilo lahko pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@begrad.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Zaradi sestave seznama udeležencev, pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo s podpisom na seznamu, potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto gen. direktor Franc Panjan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti