Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3254/11 , Stran 1282
Ob-3254/11
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo v torek, 28. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu Pokrajinskega arhiva, Razstavišče Arhivum, Glavni trg 7 v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1: Na predlog uprave in v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta Željko Vogrin. V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli: Borisa Faturja za predsednika ter Sergeja Danča in Majo Lukič za preštevalca glasov. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2010. Predlog sklepa št. 2: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2010. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa 3/1: Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Maribor, na dan 31. 12. 2010 znaša 18.398,83 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta ter na podlagi določb Statuta družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v znesku 18.398,83 EUR uporabi za zakonske rezerve. Predlog sklepa št. 3/2: upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 4: nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da v skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah, imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011, revizijsko družbo Revidicom, Revizijska družba, d.o.o., Grizoldova ul. 5, Maribor. 5. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta. Predlog sklepa 5: skupščina se seznani, da je s 1. 1. 2011 z mesta člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. odstopil Venčeslav Senekovič, župan Občine Pesnica. 6. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Predlog sklepa 6: skupščina na predlog nadzornega sveta, zaradi prenehanja mandata članu nadzornega sveta Venčeslavu Senekoviču, izvoli do preteka mandatnega obdobja nadzornega sveta do leta 2013, novo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev: Branko Thaler, univ. dipl. prav. Z mandatom začne 29. 6. 2011. 7. Vprašanja in pobude delničarjev. Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, so od dnevna objave skupščine vsak delovni dan na vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe: www.mb-vodovod.si. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Zaradi nemotenega poteka skupščine prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve evidence.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. uprava – direktor družbe Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti