Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3253/11 , Stran 1282
Ob-3253/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena Statuta družbe Terme Olimia d.d. uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d. Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24,
ki bo v četrtek, dne 4. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsednico skupščine: Branko Neffat, univ. dipl. prav. – Preštevalki glasov: Anica Krizmanič, Mirjana Romih. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo. 2.a) Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d., za leto 2010, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe. Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček (vseobsegajoči donos) družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 3.391.506,50 EUR, se razporedi: – del dobička v višini 266.207,85 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, – del dobička v višini 3.125.298,65 EUR ostane nerazporejen. Bruto dividenda na delnico znaša 0,45 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 se imenuje družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE Ptuj, Osojnikova 3, 2250 Ptuj. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno na pogled na sedežu družbe: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek, v tajništvu uprave, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.terme-olimia.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 30. 6. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1C. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Terme Olimia d.d. direktor: Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti