Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3241/11 , Stran 1281
Ob-3241/11
Na podlagi 11. člena Statuta družbe Garant, d.d. Polzela, in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Garant d.d. Polzela sklicuje
17. skupščino
delniške družbe Garant d.d. Pozela,
ki bo 28. 6. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: – za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman, – za preštevalca se izvolita Rovšnik Karla in Dovečar Marjana. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. 3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 3.1. Upravi se ne podeli razrešnice za delo v poslovnem letu 2010. 3.2. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja letnega poročila za leto 2011 se imenuje revizijska družba SN Revizija d.o.o. Ljubljana. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 5.1. Zaradi poteka mandata obstoječemu nadzornemu svetu, se za mandatno obdobje 4 let imenuje v nadzorni svet družbe naslednja člana, predstavnika kapitala: Alenko Verlič, Tanjo Frelih. 5.2. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe imenoval v nadzorni svet družbe Kos Evgena za predstavnika delavcev do imenovanja novega predstavnika. Pogoji udeležbe na skupščini – presečni dan Presečni dan je 24. 6. 2011. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec tega dne in do konca tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo. Rok za dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Rok za sporočitev predloga delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Dostopnost obrazložitve sklepov Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Polzela 176/a, Polzela, vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure. Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe Polzela 176/a, Polzela, vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena zakona. Postopek uresničevanja glasovalne pravice Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča. Objava sklica skupščine na spletu Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe, http://www.garant.si/.
Garant, d.d. Polzela direktorica Vesna Frelih

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti