Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3236/11 , Stran 1280
Ob-3236/11
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena statuta delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 28. 6. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja. V imenu sklicatelja skupščine bo zasedanje skupščine odprl direktor družbe, ki bo podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlog glede organov skupščine. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi: »Za predsednika skupščine se izvoli Drago Škerget. Za članico komisije za izvedbo glasovanja se izvoli Boža Mubi. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.« 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, ki temelji na preveritvi vseh podlag za letno poročilo in stališču nadzornega sveta do revizorjevega poročila. 3. Imenovanje revizorja družbe. Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: »za revizorja družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.« 4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe Goričane d.d. »Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Simona Zdolška. Za novega člana NS potrdi Davida Steguja, ki mu mandat prične teči z dnem zasedanja skupščine, 28. junija 2011 za obdobje 2 let.« Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila, ter druga gradiva iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, so po objavi sklica skupščine delničarjem na voljo za vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: goricane@goricane.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: goricane@goricane.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti družbi posredovani v obliki elektronske kopije kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti podpisa upravičenega podpisnika. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Upravičenci do udeležbe in glasovanja na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino (do 23. junija 2011 do 24. ure) in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe www.goricane.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine do izteka roka za prijavo udeležbe na skupščini, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: goricane@goricane.si, in sicer v obliki elektronske kopije kot priponka. Pooblastilo mora vsebovati tudi lastnoročni podpis fizične osebe kot pooblastitelja, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot 50 odstotkov glasov. Na dan sklica skupščine ima družba 449.375 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 in statutom družbe daje vsaka navadna delnica imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 1893 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.« Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.30 v istih prostorih; v tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti