Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 192 Ob-3235/11 , Stran 1279
Št. 192 Ob-3235/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5, uprava sklicuje
20. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2011 ob 13. uri, v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvoli se: – kot predsedujoči skupščini: Biserka Božičnik Križanec, – kot preštevalca glasov: Gregor Mavsar in Marko Cimperman. Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro Košak. 2. Predložitev Letnega poročila in Letnega poročila Skupine dela Prodaje, d.d. za leto 2010 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa: 2.1. Bilančni dobiček v skupni višini 9.966.141,16 €, ki je sestavljen iz dobička za leto 2010 v višini 1.305,77 € in bilančnega dobička iz minulih let v višini 9.964.835,39 €, se uporabi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dividenda na delnico je 0,17 € bruto. Vir za delitev je čisti dobiček iz leta 2004. Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31. 10. 2011. 2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Izvolitev člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Ugotovi se, da z dnem 22. 6. 2011 poteče mandat članu nadzornega sveta Borisu Anišiću. Za člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat 23. 6. 2011, se izvoli Vladimir Bangiev. Mandat člana traja štiri leta. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje, d.d. za leto 2011 in na podlagi mnenja revizijske komisije, se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana. 5. Spremembe Statuta družbe. Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe, ki se nanašajo na dejavnost družbe in rezerve, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva. Sprejme se predloženi čistopis Statuta. Informacije za delničarje Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe, http://www.delo-prodaja.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je 24. 6. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni datum), t.j. konec dneva 24. 6. 2011. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5 (tajništvo družbe), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasovanje pred skupščino Delničarji lahko uresničujejo svoje glasovalne pravice pred skupščino po pošti s priporočenim pismom ali s pomočjo elektronskih sredstev. V tem primeru mora delničarjev glas prispeti na sedež družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vročanje pisanj za skupščino Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge, prijavo udeležbe na skupščini, izdajo pooblastila za glasovanje in glasovnico za glasovanje pred skupščino pošljejo v danih rokih priporočeno po pošti na naslov Delo Prodaja, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, ali z uporabo elektronskih sredstev. Pod elektronska sredstva je mišljena elektronska pošta na elektronski naslov skupscina@delo-prodaja.si ali po faksu št. 00386 1 473-86-04. Dokumenti, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ali faksu ter avtentičnosti njegovega podpisa. Na dan sklica skupščine ima družba 491.393 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 8.394 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt 30 minut pred zasedanjem.
Uprava Dela Prodaje, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti