Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3234/11 , Stran 1279
Ob-3234/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena Statuta družbe Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d., uprava sklicuje
18. skupščino družbe
Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d., Letališka cesta 34, Ljubljana,
ki bo dne 30. 6. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednico skupščine se izvoli Danico Majcen Samardžija, za preštevalca glasov pa Oliverja Petak in Alenko Bizjak. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila. 2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 48.741,88 EUR, se razporedi v druge rezerve. 2.3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 se imenuje družba PIT Revizija d.o.o., Špruha 19, Trzin. Gradivo in dostopnost dokumentov Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedili letnih poročil za leto 2010 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil bodo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, na naslovu Letališka cesta 34, Ljubljana, ter na spletni strani družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe. Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega sveta. Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1. Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi. Registracija, vzpostavitev evidenc in prevzem glasovnic udeležencev skupščine se bodo vršili na dan skupščine od 10.45 do 11. ure. Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak iz Ljubljane.
Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d., uprava družbe direktor Stanislav Zidar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti