Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 4/2011 Ob-3223/11 , Stran 1278
Št. 4/2011 Ob-3223/11
Na podlagi 23. člena Statuta delniške družbe Galex d.d. sklicujem
17. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja in promet s farmacevstkimi in drugimi proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska ulica 29g,
ki bo dne 30. 6. 2011, ob 16. uri, v prostorih hotela Diana, Slovenska ulica 52, Murska Sobota. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar po predlogu sklicatelja. 2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010: 2.1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010, in s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila skupaj s poročilom neodvisnega revizorja, 2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček za leto 2010 1,062.314,00 EUR in se ga nameni za izplačilo dividend v višini 139.032,00 EUR in za nagrade NS 8.171,00 EUR, znesek v višini 915.111,00 EUR pa se prenese v naslednje poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta za leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2011. Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga, da se za pooblaščenega revizorja družbe Galex d.d. za leto 2011 imenuje družba Audit & Co d.o.o. iz Murske Sobote. 4. Pobude in vprašanja delničarjev. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Galex d.d., Tišinska ulica 29 g, Murska Sobota, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: – ta sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Galex d.d., Murska Sobota direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti