Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3222/11 , Stran 1278
Ob-3222/11
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške družbe Radgonske gorice Gornja Radgona, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Radgonske Gorice Gornja Radgona d.d.,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2011, ob 12.30, v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Danilo Dujović, za preštevalca glasov pa Cvetka Črepnjak in Marjan Edšid. Seji prisostvuje vabljen notar Kovač Gregor za sestavo notarskega zapisnika. 3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2010 in poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta: Predlog sklepa št. 3.1: Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010. Predlog sklepa št. 3.2: Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 skupaj znaša 2,550.818 EUR in ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 2.154.563 EUR in čisti poslovni izid tekočega leta v znesku 792.508 EUR, zmanjšan za znesek 396.253 EUR, ki se po sklepu uprave družbe prenese v druge rezerve iz dobička, ostane nerazporejen. Predlog sklepa št. 3.3: Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2010. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje revizorsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Murska Sobota. Udeležba na skupščini Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško-depotni družbi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 26. 6. 2011. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da jo le-ta prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe. Gradivo Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo uprave za poslovno leto 2010, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, vsak delavnik, med 8. in 14. uro. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Opozorilo Prostor za zasedanje skupščine bo odprt četrt ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. uprava Borut Cvetkovič, inž. kmet.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti