Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3216/11 , Stran 1277
Ob-3216/11
Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
18. skupščino delniške družbe
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2011, ob 11. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila Semenarne Ljubljana, d.d., in Skupine Semenarna za leto 2010 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. 4. Določitev višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in višine sejnin članov nadzornega sveta. 5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe. 6. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlogi sklepov Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: K točki 1 Za predsednika skupščine se izvoli Sašo Miklavc, za preštevalca glasov Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notar Andrej Rozman. K točki 2 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila. 2.2 Izkazani bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 3.172.644,49 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih. K točki 3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. K točki 4 Za opravljanje funkcije pripada članom nadzornega sveta mesečno plačilo v višini 334,00 EUR bruto. Sejnine članom nadzornega sveta ostanejo v nespremenjeni višini. Sklep se uporablja od 1. januarja 2012 dalje. K točki 5 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Nadzorni svet se pooblasti za pripravo prečiščenega besedila statuta, ki ga na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. K točki 6 Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo za skupščino Besedila gradiv z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010, poročilo revizorja, utemeljitve predlogov sklepov, kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer vse delovne dni med 9. in 12. uro, od objave sklica do zasedanja skupščine. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino, razen pri 2. in 5. točki, kjer je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe Semenarna Ljubljana, d.d. Borut Mavsar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti