Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 7/2011 Ob-3215/11 , Stran 1276
Št. 7/2011 Ob-3215/11
Na podlagi 15. člena Statuta Remont d.d., Oblakova 30, Celje, uprava družbe sklicuje
17. skupščina delničarjev
Remont d.d.,
v ponedeljek, 27. 6. 2011 ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30 v Celju. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja. Predlog sklepa: Imenujejo se predlagani predsednik skupščine, preštevalca glasov in notar. 2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: Sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: – Izplačajo se dividende v višini 0,40 EUR bruto na delnico v skupni vrednosti 72.000,00 EUR. Dividende se izplačujejo do 31. julija 2011. Do dividende so upravičeni lastniki delnic Remont d.d., ki dokazujejo lastništvo delnic na dan 23. junij 2011. – Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 72.000,00 EUR. – Ostanek prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 497.690,25 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 116.848,34 EUR, skupaj 614.538,59 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 4. Nagrada nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v minulem letu v predlagani višini. 5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2010. Predlog sklepa: Za revizijsko družbo za leto 2011 se imenuje revizijska družba »Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o.«, Ljubljana. 6. Sprememba statuta. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlagani obliki. 7. Razrešitev nadzornega sveta. Predlog sklepa: Zaradi poteka mandata se 23. avgusta 2011 razrešijo člani dosedanjega nadzornega sveta: dr. Dane Melavc, Drago Čuček, Franc Meža, Tomaž Kugler. 8. Imenovanje novega nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) V nadzorni svet se za mandatno dobo štirih let, šteto od 23. avgusta 2011 dalje imenujejo: dr. Dane Melavc, Drago Čuček, Franc Meža, Tomaž Kugler. b) Ugotovi se, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet dva predstavnika: Stanko Jecl, Branko Jelen. 9. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2011. Skupščino se seznani z letnim načrtom družbe za leto 2011. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, pri Mateji Smerkolj. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7. dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe. Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar, imetnik delnic na dan 23. 6. 2011, sam ali njegov pooblaščenec pod pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi najpozneje 4 dni pred zasedanjem na sedež družbe. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri v istem prostoru. V drugem sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava družbe Remont d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti