Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 4/28/11 Ob-3213/11 , Stran 1275
Št. 4/28/11 Ob-3213/11
Na podlagi 13. člena Statuta Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za vzdrževanje in gradnjo cest in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe
16. skupščino
delničarjev družbe CP Murska Sobota, d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi družbe CP Murska Sobota d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost na skupščini. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se imenujejo naslednji organi skupščine: – za predsedujočo se imenuje Alenka Samec Radonjić, univ. dipl. prav. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila. Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 19. 5. 2011 ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe CP Murska Sobota d.d. za poslovno leto 2010. 3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010. 3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmeta naslednja sklepa: a) o uporabi bilančnega dobička družbe CP Murska Sobota d.d. za poslovno leto 2010: – višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2010 znaša 5.912.583,71 EUR, – del bilančnega dobička v višini 401.008,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 2,00 EUR na delnico, – dividenda pripada delničarjem, ki so na presečni dan (konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 26. 6. 2011) vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje do 30. 9. 2011. Za namen izplačila dividend bo družba porabila celotni dobiček v višini 365.398,83 EUR iz leta 2005 ter del dobička v višini 35.609,17 EUR iz leta 2006, – o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 5.511.575,71 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). b) podeli se razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe CP Murska Sobota d.d. za poslovno leto 2010. 4. Spremembe in dopolnitve statuta. Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Po predlogu NS se za revizijo za poslovno leto 2011 imenuje družbo Renoma družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana. 6. Vprašanja delničarjev. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Prijava in udeležba na skupščini Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 26. 6. 2011. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1 C ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 C. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300 in 301 ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 C. Gradivo in vpogled v gradivo skupščine Letno poročilo za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe. Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe.
CP Murska Sobota, d.d., uprava Jožef Dominko,univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti