Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3206/11 , Stran 1274
Ob-3206/11
Skladno z 295. členom ZGD-1 in točko 8. Statuta družbe KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino družbe
KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana
Zasedanje skupščina bo dne 5. 7. 2011, ob 14. uri na naslovu: Rožna dolina cesta IV/45, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): »za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov pa Tea Švigelj in Tanja Novak. Na skupščini je navzoča vabljena notarka mag. Nina Češarek.« 2. Predložitev letnega poročila družbe KSDN d.d. za poslovno leto 2010 in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 za poslovno leto 2010, skupščini. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): »Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010.« 4. Spremembe statuta. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): »Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.« Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec tretjega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec tretjega dne pred dnem zasedanja skupščine, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, v tajništvu družbe, je vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure dostopno gradivo za skupščino: – Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe; – Besedilo predlaganih sprememb statuta, z obrazložitvijo; – Letno poročilo družbe KSDN d.d. za poslovno leto 2010; – Pisno poročilo nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 za poslovno leto 2010. Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 6.262.133. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.
KSDN d.d. predsednica uprave Kolenc Brigita član uprave Bajec Janez

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti