Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3200/11 , Stran 1273
Ob-3200/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v sredo, 29. 6. 2011, ob 9. uri, v Novi Gorici, na Industrijski cesti 2, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za predsednico skupščine se izvoli Veronika Lemut, za preštevalko glasov Nives Simčič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Zdenka Gustinčič. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: Sklep 2.1: Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 2.583.810 €, se uporabi za naslednje namene: – del bilančnega dobička v višini 957.406,50 € ali 2,25 € bruto na delnico se razdeli delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi CPG, d.d., ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana. Dividende se izplačajo v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe, – o uporabi preostalega dela bilančnega dobička bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Sklep 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave za poslovno leto 2010 in ji podeljuje razrešnico. Sklep 2.3: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta za poslovno leto 2010 in mu podeljuje razrešnico. 3. Nagrada in plačilo za delo članom nadzornega sveta. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov družbe izplača nagrada za leto 2010 v skupnem bruto znesku 17.420,00 €. 4. Volitve članov nadzornega sveta CPG, d.d. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da dne 30. 8. 2011 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta v sestavi: mag. Dušan Črnigoj, Dragan Valenčič in Izidor Krapež. Skupščina izvoli v nadzorni svet družbe kot predstavnika delničarjev za mandatno dobo štirih let: mag. Dušan Črnigoj, Zvonko Likar. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem 31. 8. 2011. Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizorska hiša Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 25. 6. 2011. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v predlogu predvideni preštevalki glasov. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Gradivo s predlogi sklepov delničarjem z navedbo organa, ki jih je predlagal, letno poročilo za leto 2010 skupaj z revizorjevim poročilom, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter obrazložitve posameznih točk dnevnega reda so brezplačno dostopni na poslovnem naslovu družbe Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, vsak delovni dan družbe, med 9. in 12. uro, ves čas od objave tega sklica dalje in na uradni spletni strani družbe, www.cpg.si. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Cestno podjetje Nova Gorica uprava –direktor Jože Brecelj, dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti