Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 2011-003518 Ob-3199/11 , Stran 1273
Št. 2011-003518 Ob-3199/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje
16. redno skupščino
IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo,
ki bo v torek, 28. 6. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7, v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Gregorja Keniga. Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja. 2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizijske hiše in poročilom upravnega odbora družbe. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora. Predlog sklepa: 3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2010 znaša 4,180.642,89 EUR. Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 3,771.097,34 EUR in čistega dobička za leto 2010 v znesku 409.545,55 EUR. Od ugotovljenega bilančnega dobička za leto 2010 v skupnem znesku 4,180.642,89 EUR se uporabi: – del prenesenega dobička iz preteklih let v znesku 128.815,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem, in sicer se izplača 1,50 EUR bruto na vsako delnico. Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan 30. 6. 2011 vpisani kot lastniki v delniško knjigo. Dividende se bodo začele izplačevati najpozneje v 60 dneh od dneva skupščine; – Znesek 4,051.827,39 EUR ostane nerazporejen. 3.2 Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2010 ter jim podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Na podlagi predloga upravnega odbora družbe, sprejme skupščina naslednji predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letne računovodske izkaze za poslovno leto 2011 imenuje skupščina revizijsko hišo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja ter poročilom upravnega odbora, je na vpogled v tajništvu predsednika upravnega odbora na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno dneva objave tega vabila do vključno 28. 6. 2011, vsak delavnik od 9. do 11. ure. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
IMP, d.d. predsednik upravnega odbora Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti