Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3198/11 , Stran 1272
Ob-3198/11
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna agencija d.d. Kranj
ki bo v torek, dne 28. 6. 2011, ob 12. uri na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Miriam Ažman. Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter. 2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 1.720.880,40 EUR razporeja za: 1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 0,80 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 385.155,20 EUR. Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva po skupščini družbe. Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa. 2. Predsedniku nadzornega sveta se v breme stroškov izplača nagrada v višini 3.000,00 EUR bruto, štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v višini 8.000,00 EUR bruto. 3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.335.725,20 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih. 4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje ABC Revizija d.o.o. Dunajska cesta 101, Ljubljana. Pravica do obveščenosti delničarjev in dostopnost gradiva za skupščino Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Gradivo za skupščino je delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine, dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov, letno poročilo in konsolidirano letno poročilo, podatki o prejemkih članov vodenja in nadzora v letu 2010, poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1 so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe, www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah, so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi v Uradnem listu RS. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: majda.macek@alpetour.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ali elektronski naslov: majda.macek@alpetour.si. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjem volilnih predlogov v skladu z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov in volilni predlogi, ki se družbi sporočijo v elektronski obliki morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter pristnost njegovega podpisa. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in pečatom oziroma žigom pooblastitelja, če ga ta uporablja. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov majda.macek@alpetour.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. Priporočena obrazca prijave in pooblastila za skupščino, sta dostopna na spletni strani družbe, www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje/skupščine. V primeru, da se obrazca zaradi tehničnih razlogov ne moreta objaviti na spletni strani družbe, se na zahtevo delničarja lahko brezplačno pridobita v fizični obliki v tajništvu družbe na sedežu družbe, vsak dan med 10. in 14. uro. Pozivamo udeležence, da pridejo in se prijavijo na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 497.847 navadnih kosovnih delnic ter je imetnica 16.403 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti