Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 217/2011 Ob-3197/11 , Stran 1272
Št. 217/2011 Ob-3197/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., uprava družbe sklicuje
16. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
ki bo dne 30. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa največ delnic družbe. Za preštevalca glasov se izvolita Jože Kovačič in Lado Javornik. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010. 2.2. Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 3.823.855,97 EUR in se razporedi za izplačilo dividend 241.378,80 EUR, ostanek bilančnega dobička 3.582.477,17 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Družba bo dividende delničarjem začela izplačevati v roku 45 dni od dneva seje skupščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in jima za leto 2010 podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja za leto 2011. Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2011 se imenuje Dinamic d.o.o., revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. 4. Vprašanja in pobude delničarjev. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zastopniki pa z osebnim identifikacijskim dokumentom in izpisom iz sodnega registra. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo. Gradivo Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pri vodji finančno računovodske službe, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti