Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3196/11 , Stran 1271
Ob-3196/11
Uprava družbe Domplan Investa d.d. Kranj, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3 in 33/11) ter 33. člena Statuta družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Domplan Investa d.d., Bleiweisova 14, Kranj,
ki bo dne 28. 6. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi cesti 20, v Kranju. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Ano Sušnik, za preštevalca glasov pa Aleša Gorjanca in Vlasto Bajželj Gašparič. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mateja Andrejašič. 2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2010 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 282. člena ZGD-1. 3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 12. 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za omenjeno poslovno leto. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 je sestavljen iz: 1. čistega poslovnega izida obračunskega obdobja v znesku 248.960 € in 2. prenesenega čistega dobička v znesku 177 € in znaša 249.137 €. Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način: – del bilančnega dobička v višini 2,70 € bruto na delnico se razdeli za dividende, – del bilančnega dobička v višini 3.800 € bruto se uporabi za izplačila nagrad upravi, – ostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 4. Določitev bruto nagrad in bruto sejnin članom nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Članom nadzornega sveta se izplača bruto nagrada za njihovo delo v skupni višini 7.600 €. Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah in pripravah nanje upravičeni do bruto sejnine, in sicer v naslednjih višinah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Imenovanje revizorja. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2011 se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana. Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu družbe oziroma pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino. Popolno gradivo s predlogi sklepov je vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro. Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani pred zasedanjem skupščine. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica. Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Uprava družbe Domplan Investa d.d. Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti