Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3195/11 , Stran 1270
Ob-3195/11
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
14. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 6. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov upravnega odbora k posamezni točki dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Verico Žlabravec, za preštevalko glasov Frančiško Vrhovec in za notarja Mira Bregarja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za leto 2010 in z revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2010, poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Predilnice Litija holding d.d. in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za leto 2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, seznanitev skupščine z Informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za d.d. za leto 2010 in z revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2010, poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Predilnice Litija holding d.d. in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za leto 2010. Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 2.221.926 € in se razporedi za izplačilo dividend po 3,00 € bruto na delnico v znesku 199.185 €, ostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Družba bo izplačala dividende delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi na KDD konec 4. dne pred skupščino, to je do vključno dne 24. 6. 2011. Izplačilo dividend bo opravljeno do dne 31. 7. 2011. Skupščina se seznani z Informacijo o prejemkih članov upravnega odbora kot je razkrita v Letnem poročilu družbe Predilnica Litija holding d.d. Skupščina podeli razrešnico članom upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju družbe za leto 2010. 3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe: Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta kot sledi: 1. člen Dopolni se tč. 8.1. 33. člena Pristojnosti skupščine z novo alineo: Doda se nova predzadnja alinea, ki se glasi: – o sklenitvi pogodb in drugih pravnih poslov, s katerim bi delniška družba prodala ali obremenila poslovne deleže v odvisnih družbah skupine Predilnica Litija holding d.d. na podlagi predloga upravnega odbora. 2. člen V ostalih določbah ostane besedilo statuta nespremenjeno. 3. člen Spremembe in dopolnitve veljajo od vpisa v sodni register dalje. Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe za podpis prečiščenega besedila statuta na podlagi potrdila notarja, da se prečiščeno besedilo statuta ujema z spremembami in dopolnitvami statuta, sprejetimi na skupščini. 4. Imenovanje članov upravnega odbora. Predlog sklepa: Članu upravnega odbora Andreju Štritofu, po poklicu univerzitetni diplomirani inženir tekstilne tehnologije, s stalnim prebivališčem v Šmartnem pri Litiji, Črni potok 39, dne 30. 6. 2011 poteče mandat. Za nova člana upravnega odbora se imenujeta: Stane Črne, po poklicu univ. organizator dela, s stalnim prebivališčem v Jeze 4, Šmartno pri Litiji z mandatom od imenovanja na skupščini do 30. 6. 2013 in Props Franc po poklicu univ. dipl. ekonomist in mag. organizacije in poslovodenja, s stalnim prebivališčem v Dragovšek 9, Šmartno pri Litiji z mandatom od imenovanja na skupščini do 30. 6. 2015. 5. Določitev sejnin članom upravnega odbora. Članom upravnega odbora pripada za vsako redno sejo sejnina v višini 200 eurov. 6. Imenovanje revizorja za leto 2010. Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2011 se imenuje revizijska hiša IN Revizija, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. 7. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila. Delničarji, kateri skupni deleži dosegajo vsaj 5% osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, ki jo posredujejo izvršnemu direktorju družbe. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda se posreduje s priporočenim pismom. Izvršni direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki posreduje nasproten predlog sklepa v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1. Izvršni direktor družbe bo na enak način kot je bil objavljen ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki jih bo družba prejela, najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni predlog delničarja se objavi na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. 8. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino, tako da izvršni direktor prejme njihovo prijavo na skupščino najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je do dne 24. 6. 2011 in ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. dne pred skupščino, to je do dne 24. 6. 2011. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se na zasedanju skupščine na zahtevo izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Gradivo Gradivo za skupščino, in sicer revidirano letno poročilo za leto 2010 in revidirano uskupinjeno letno poročilo skupine družb Predilnica Litija holding d.d. za leto 2010 in pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila, in uskupinjenega revidiranega letnega poročila, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak dan od 13. do vključno 15. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine s predlogi sklepov je na vpogled na spletni strani, www.litija.com.
Predilnica Litija holding d.d. Izvršna direktorica Manja Tesla

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti